Monthly Archives Listopad 2015

Wymogi utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej

Niezależnie od wypełnienia przesłanek warunkujących powstanie po- 16 datkowej grupy kapitałowej i zarejestrowania umowy o jej utworzeniu przez naczelnika urzędu skarbowego, w celu utrzymania swojego statusu podatkowa grupa kapitałowa musi przestrzegać określonych w ustawie rygorów. Utrzymanie statusu podatkowej grupy kapitałowej uzależnione jest od:

Czytaj

Jednostka organizacyjna i wspólnota mieszkaniowa

Przepisy prawa polskiego nie definiująjednostki organizacyjnej, aczkolwiek pojęcie to jest używane w licznych aktach prawnych. I tak art. 33 KC stanowi, że jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, jest osobą prawną. O jednostce organizacyjnej można powiedzieć przede wszystkim, że jej cechą charakterystyczną jest posiadanie pewnej, choćby minimalnej struktury organizacyjnej. O tym, czy dana jednostka organizacyjna posiada odrębny majątek, zdolność prawną i procesową oraz czy odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania, decy- dująprzepisy prawne. Wszystkie powyższe uprawnienia przyznane zostały osobom prawnym. W doktrynie prawa cywilnego jednostki organizacyjne, które podlegają rejestracji i majązdolność sądową, określa sięjako ułomne osoby prawne.

Czytaj

Rola biegłego – dalszy opis

Jeżeli ustalona przez urząd, z uwzględnieniem opinii biegłych, wartość przedmiotu sprzedaży (nieruchomości, prawa majątkowego lub innych rzeczy) odbiega co najmniej o 33% od wartości podanej przez strony umowy, koszty opinii biegłych ponosi sprzedający.

Czytaj

Przychody związane z działalnością gospodarczą cz. III

Wątpliwości, co do ustalenia daty uzyskania przychodu należnego, mogą sprawiać umowy charakteryzujące się tym, że samo wydanie rzeczy stanowiącej przedmiot tych umów nie oznacza pełnej realizacji celu, dla osiągnięcia którego umowy te zostały zawarte. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku umowy komisu, umowy kolportażu prasy itp.

Czytaj

Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej

Przepisy dotyczące podatkowej grupy kapitałowej zostały wprowadzone do PDOPrU z 1.1.1996 r., na podstawie ustawy z 13.10.1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 704). Przepisy te umożliwiały nadanie grupie spółek kapitałowych, która spełnia ściśle określone warunki, szczególnego statusu podatnika podatku dochodowego, odróżniającego tę grupę od innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj

Podział osoby prawnej i regulacje PDOPrU

Również w przypadku podziału osoby prawnej OrdPU przewiduje na- 17 stępstwo prawne, jednak w znacznie ograniczonym zakresie. Artykuł 93c OrdPU stanowi zasadę, że w przewidziane przepisami prawa podatkowego uprawnienia osoby prawnej wykreślonej z właściwego rejestru na skutek podziału wstępują:

Czytaj

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi.

Czytaj

Określenie wysokości przychodu – kontynuacja

Wysokość nieodpłatnego świadczenia, u podmiotu korzystającego bezpłatnie z nieruchomości, określa się według zasad ustanowionych w art. 12 ust. 6 pkt 4 PDOPrU, zgodnie z którymi wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w dacie otrzymania świadczenia. Inaczej określa się wartość tego nieodpłatnego świadczenia, jeżeli przedmiotem umowy użyczenia będzie udostępnienie lokalu. Wówczas wartość przysporzenia majątkowego ustala się na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 3 PDOPrU, w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu.

Czytaj

Pojęcie funduszy celowych

Zgodnie z art. 22 ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) funduszem celowym jest fundusz ustawo- wo powołany przed dniem wejścia wżycie tej ustawy, tj. przed 1.1.1999 r., którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu:

Czytaj