Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi.

Powyższego porównania dokonuje się na podstawie cen, jakie stosuje podatnik na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami niezależnymi (wewnętrzne porównanie cen) lub na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach inne niezależne podmioty (zewnętrzne porównanie cen).

Za porównywalne uznać można takie transakcje, w których żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub pomiędzy podmiotami zawierającymi te transakcje nie mogłaby w sposób istotny wpłynąć na cenę przedmiotu takiej transakcji na wolnym rynku lub można dokonać racjonalnie dokładnych poprawek eliminujących istotne efekty takich różnic.

W przypadkach kiedy możliwe jest zastosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, metodę tę stosuje się w pierwszej kolejności przed innymi metodami, określonymi w przepisach rozporządzenia, chyba że zastosowanie innej metody pozwoli ustalić ceny w transakcjach na poziomie bardziej zbliżonym do wartości rynkowej przedmiotu takiej transakcji i umożliwi dokładniejsze określenie dochodów podatnika.

W literaturze przedmiotu podnosi się, że metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej jest wiarygodna, gdy:

– 1) istnieje porównywalna transakcja niekontrolowana i brak jest różnic między porównywanymi transakcjami,

– 2) różnice porównywanych transakcji można usunąć poprzez dokonanie poprawek.

Wspomniany wyżej warunek porównywalności dotyczy wszelkich aspektów transakcji, a w szczególności produktu będącego przedmiotem badanej transakcji (musi on być praktycznie taki sam), funkcji pełnionych przez strony porównywanych transakcji, przyjętej przez nie strategii gospodarczej, szczegółowych warunków transakcji (takich jak np. okres trwania umowy czy warunki i forma płatności) oraz ogólnych warunków rynkowych w jakich transakcje te są osadzone. Metodę tę stosować należy do towarów i usług powszechnie dostępnych na rynku. Metody porównywanej ceny niekontrolowanej nie stosuje się z uwagi na duże trudności z ustaleniem porównywanej ceny w przypadku, m.in. gdy:

– 1) porównywane transakcje odbywają się na różnych poziomach rynku (rynek hurtowy, półhurtowy, detaliczny),

– 2) badana transakcja zawarta została na innym geograficznie rynku niż transakcja porównywana,

– 3) łącznie z produktem będącym przedmiotem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi sprzedano dobra niematerialne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>