Monthly Archives Styczeń 1970

Zamknięcie ksiąg rachunkowych przed upływem roku podatkowego cz. II

Innego zdania byli W. Oleś, M. Rodzynkiewicz autorzy opracowania „Koncentracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych – zagadnienia wybrane”, FRR, Warszawa 1998, którzy twierdzili, że brak jest prawnego obowiązku zarówno otwarcia, jak i zamknięcia ksiąg rachunkowych w przypadku fuzji inkorporacyjnej oraz obowiązku ich zamknięcia w przypadku fuzji przez zjednoczenie. Fuzja nigdy nie może być ujmowana jako przypadek „zakończenia działalności” w rozumieniu art. 12 ust. 2 RachU, skoro działalność ta jest kontynuowana w związku z zasadą sukcesji uniwersalnej, mającej zastosowanie do obu rodzajów fuzji.

Czytaj