Zamknięcie ksiąg rachunkowych przed upływem roku podatkowego cz. II

Innego zdania byli W. Oleś, M. Rodzynkiewicz autorzy opracowania „Koncentracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych – zagadnienia wybrane”, FRR, Warszawa 1998, którzy twierdzili, że brak jest prawnego obowiązku zarówno otwarcia, jak i zamknięcia ksiąg rachunkowych w przypadku fuzji inkorporacyjnej oraz obowiązku ich zamknięcia w przypadku fuzji przez zjednoczenie. Fuzja nigdy nie może być ujmowana jako przypadek „zakończenia działalności” w rozumieniu art. 12 ust. 2 RachU, skoro działalność ta jest kontynuowana w związku z zasadą sukcesji uniwersalnej, mającej zastosowanie do obu rodzajów fuzji.

Od 1.1.2002 r. RachU jednoznacznie określa obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający podział jednostki (dzień wpisu podziału do rejestru), na dzień poprzedzający połączenie jednostek (dzień wpisu połączenia do rejestru), w wyniku którego powstaje nowa jednostka (fuzja) oraz w przypadku inkorporacji – w jednostce przejmowanej na dzień jej przejęcia przez inną jednostkę. Oznacza to, że w jednostkach tych kończy się z tą datą rok podatkowy i są one zobowiązane dokonać rozliczenia dochodu uzyskanego w skróconym w wyniku powyższych zdarzeń roku podatkowym.

Dzień zamknięcia ksiąg przy przekształceniach spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, będzie ostatnim dniem skróconego roku podatkowego. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego powinno mieć miejsce na dzień poprzedzający dzień przekształcenia. Dla podatnika, który przyjął za rok podatkowy rok kalendarzowy oraz zamknął księgi rachunkowe w dniu 31 maja, skróconym rokiem podatkowym będzie okres od 1 stycznia do 31 maja, a następnym okresem podatkowym będzie okres od 1 czerwca do 31 grudnia. Za każdy z tych okresów należy rozliczyć się z urzędem podatkowym odrębnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>