Metoda ceny odprzedaży – kontynuacja

Przy ustalaniu ceny rynkowej należy mieć na uwadze, że podatnik (jako odprzedawca towaru) może przyjąć na siebie ryzyko związane z realizacją transakcji. Na przykład w przypadku zagwarantowania przez podatnika zakupu całości produkcji danego producenta w pełni uzasadnione będzie ustalenie ceny sprzedaży na poziomie niższym od cen rynkowych stosowanych w transakcjach, gdzie odprzedawca takiego ryzyka nie ponosi.

Metoda ceny odprzedaży stosowana jest zazwyczaj w przypadku dokonania odprzedaży towarów przez podatnika osobom trzecim niezwłocznie lub w krótkim okresie od momentu zakupu ich przez podatnika od podmiotu z nim powiązanego oraz gdy funkcje pełnione przez odprzedawcę w danej transakcji, ponoszone przez niego ryzyko oraz zaangażowane w transakcję aktywa są niewielkie w porównaniu do stopnia zaangażowania kontrahenta (podmiotu powiązanego). W praktyce metoda ceny odprzedaży stosowana jest w następujących przypadkach:

– 1) niemożliwe jest zastosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,

– 2) odprzedaż nastąpiła niezwłocznie lub w krótkim okresie od transakcji sprzedaży będącej przedmiotem kontroli,

– 3) podatnik nie zwiększył znacznie wartości towaru poprzez jego zmianę (ulepszenie, unowocześnienie) lub użycie dóbr niematerialnych (opatrzenie znakiem handlowym) albo spowodował zwiększenie wartości, które można dokładnie określić.

Metoda rozsądnej marży 20 („koszt plus”) polega na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie odpowiadającym sumie kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem od podmiotu niezależnego lub wytworzeniem we własnym zakresie przedmiotu transakcji i odpowiedniego zysku wynikającego z warunków rynkowych i wykonywanych przez te podmioty funkcji oraz kosztów pośrednich, z wyłączeniem kosztów ogólnych zarządu, tj. kosztów działania jednostki jako całości oraz kosztów zarządzania tą jednostką.

Marżę ustala się poprzez odniesienie do poziomu marży, jaką ten sam podmiot stosuje w porównywalnych transakcjach z podmiotami niezależ- nymi, lub marży stosowanej w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne.

Metodę rozsądnej marży stosuje się głównie do badania transakcji sprzedaży towarów i usług, którym nie towarzyszyło przeniesienie dóbr niematerialnych, podobnie jak ma to miejsce przy metodzie porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>