Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej

Przepisy dotyczące podatkowej grupy kapitałowej zostały wprowadzone do PDOPrU z 1.1.1996 r., na podstawie ustawy z 13.10.1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 704). Przepisy te umożliwiały nadanie grupie spółek kapitałowych, która spełnia ściśle określone warunki, szczególnego statusu podatnika podatku dochodowego, odróżniającego tę grupę od innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Ustawodawca postawił dosyć rygorystyczne i trudne do spełnienia warunki utworzenia i utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej. Warunki te były łagodzone kilkakrotnie, najpierw ustawą z 21.11.1996 r. (z mocą od 1.1.1997 r. – Dz.U. Nr 137, poz. 638), później ustawą z 20.11.1999 r. (z mocą od 1.1.2000 r. – Dz.U. Nr 95, poz. 1101), a wreszcie ustawą z 9.6.2000 r. (z mocą od 1.1.2001 r. – Dz.U. Nr 60, poz. 700).

Od 1.1.1997 r. ustawodawca zrezygnował z wymogu, aby spółki tworzące podatkową grupę kapitałową nie były wspólnikami, udziałowcami lub akcjonariuszami innych nienależących do grupy spółek. Ponadto ustawodawca nie stawia już istniejącej podatkowej grupie kapitałowej wymogu, aby dokonywała ona w każdym roku podatkowym wydatków inwestycyjnych w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 50% dochodu grupy po opodatkowaniu. Ustawodawca zdecydował się na częściowe złagodzenie rygoryzmu określonych w art. la PDOPrU wymogów zawiązania i istnienia podatkowej grupy kapitałowej, bowiem w praktyce podatnicy chcący skorzystać z przepisów art. 1 a nie byli w stanie wypełnić warunków w nim zawartych.

Należy podkreślić, że nadanie danemu podmiotowi powyższego statusu nie ma związku z przepisami RachU zobowiązującymi każdą spółkę kapitałową do sporządzania sprawozdania finansowego, a grupę kapitałową do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej nie powoduje również tego, że przejmuje ona obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych czy płatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Utworze- nie podatkowej grupy kapitałowej ma tylko ten skutek, że podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych staje się grupa kapitałowa. W dalszym ciągu każda ze spółek jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, środków transportu, opłaty skarbowej itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>