Daily Archives 11/13/2015

Przychody z działalności rolniczej

Ustawodawca w ust. 1 pkt 1 omawianego artykułu stanowi, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, chyba że ustalenie tych przychodów jest konieczne dla określenia dochodów wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą.

Czytaj

Rok podatkowy a rok kalendarzowy

Podatnik jest zobowiązany do rozliczeń swoich zobowiązań podatkowych przed organami podatkowymi z działalności prowadzonej w ciągu roku podatkowego. Zgodnie z art. 11 OrdPU, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Artykuł 8 ust. 1 PDOPrU, podobnie jak przepisy OrdPU, definiuje rok podatkowy jako rok kalendarzowy. Jednak ustawodawca w tym samym przepisie przyznał podatnikom prawo wyboru innego roku podatkowego niż kalendarzowy. Wybrany przez podatnika rok podatkowy ma być okresem kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Podatnik, wybierając rok podatkowy inny niż kalendarzowy, musi spełnić kilka warunków, a mianowicie:

Czytaj

Różnice kursowe

Przychód stanowią zrealizowane dodatnie różnice kursowe powstałe 5 w wyniku zmiany kursu waluty obcej, w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy, w której wartość świadczenia była wyrażona a dniem realizacji płatności wynikającej z tej umowy (tj. dniem otrzymania pieniędzy lub wartości pieniężnych) albo z tytułu zmiany stanu własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych.

Czytaj

Pokłady samolotów na terytorium Polski

Za terytorium Polski uważa się także pokłady zarejestrowanych w Polsce 3 statków powietrznych. Tak więc, o ile samolot zarejestrowany został w prowadzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego rejestrze cywilnych statków powietrznych, czynności dokonywane na jego pokładzie podlegają opodatkowaniu według zasad rządzących opodatkowaniem czynności w kraju. Wynika to z ogólnej zasady, że prawa rzeczowe na statku ocenia się według prawa państwa przynależności danego statku.

Czytaj