Daily Archives 11/01/2015

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna została utworzona na mocy ustawy z 25.6.1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 689 ze zm.). Jest ona państwowąosobąprawną, a do jej zadań należy między innymi promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych i inne. Przychodami Polskiej Organizacji Turystycznej są: dotacje budżetowe, bezzwrotna pomoc zagraniczna, dochody z działalności gospodarczej, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego, przychody ze sprzedaży rzeczowych składników mienia, przychody z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych składników mienia, wpłaty organizacji zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, wpłaty przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, darowizny i zapisy oraz inne przychody.

Czytaj

Zmiana roku podatkowego – kontynuacja

Podjęcie decyzji o zmianie roku podatkowego w trakcie trwającego roku podatkowego, nie powoduje automatycznie przedłużenia dotychczasowego roku podatkowego. Podatnik, który zdecydował się na zmianę roku podatkowego nie może tego dokonać w trakcie roku podatkowego i, uznając dotychczasowy rok za przejściowy, go przedłużyć. Zmiana roku podatkowego musi być przewidziana wcześniej, aby można było dopełnić wszystkich formalności związanych ze zmianą. Należy zarejestrować w sądzie rejestrowym zmianę statutu lub umowy spółki odnośnie zmiany roku podatkowego oraz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia należy dokonać w ciągu 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego. Tą ostateczną datą zawiadomienia w omawianym powyżej przykładzie, kiedy podatnik zmienia obowiązujący go rok kalendarzowy na rok podatkowy trwający od 1 czerwca do 31 maja, będzie dzień 30 stycznia przedłużonego roku podatkowego. Data ta dotyczy stycznia (pierwszego miesiąca) roku przejściowego, a nie stycznia (kolejnego, 13-tego miesiąca) upływającego w trakcie jego trwania. Postanowienie o zmianie roku podatkowego powinno być ujęte w umowie lub statucie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników. Przepisy art. 256 KSH (do 31.12.2000 r. -art. 254 KH) oraz art. 430 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 431 KH) regulują zagadnienia dotyczące odpowiednio zmiany umowy spółki z o.o. oraz zmiany statutu spółki akcyjnej. Zmiany umowy czy statutu zarząd spółki jest zobowiązany zgłosić do rejestru, bowiem przed zarejestrowaniem zmiana umowy czy statutu nie wywiera skutków prawnych.

Czytaj

Otrzymany kapitał własny w spółkach prawa handlowego

Agio. Przychodem podatkowym nie jest nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów (akcji) otrzymana przy ich wydaniu i przekazana na kapitał zapasowy. KSH wprowadził możliwość obejmowania udziałów w spółkach z o.o. po cenie wyższej niż nominalna. Nadwyżka tajest przekazywana na kapitał zapasowy. Analogiczna możliwość istnieje w spółkach akcyjnych i była przewidziana także w KH. Od 2003 r. ujednolicona została sytuacja podatkowa obu typów spółek kapitałowych, poprzez wyłączenie tych nadwyżek, przekazanych na kapitał zapasowy, z przychodów. Z przychodów wyłączone są nadwyżki będące następstwem zarówno wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych. W brzmieniu obowiązującym od 2003 r. przepis wyraźnie mówi o nadwyżce kwot i wartości ponad wartość nominalną, a nie tylko o nadwyżce kwot, jak to było wcześniej.

Czytaj