Daily Archives 11/15/2015

Pojęcie funduszy celowych

Zgodnie z art. 22 ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) funduszem celowym jest fundusz ustawo- wo powołany przed dniem wejścia wżycie tej ustawy, tj. przed 1.1.1999 r., którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu:

Czytaj

Związek wydatku z działalnością gospodarczą podatnika

Aby dany wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodów musi być związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. NSA w swoim orzecznictwie wielokrotnie podkreślał, że podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek1 z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź może mieć, wpływ na wielkość osiągniętego przychodu (wyrok NSA z 2.8.1995 r., III SA 502/94, ONSA W orzecznictwie i piśmiennictwie ugruntowało się pojęcie bezpośredniego związku kosztu z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Nie może być onojednak utożsamiane z charakterem wydatku uznawanego za koszt uzyskania przychodu (charakterem jego powiązania z przychodem), który to charakter może być zarówno bezpośredni jak i pośredni. Kosztami o charakterze bezpośrednim są wszelkie koszty związane z wytworzeniem wyrobów lub usług, natomiast kosztami o charakterze pośrednim są koszty ogólnego zarządu, np. świadczenia na rzecz pracowników administracyjnych i pionu zarządzającego, koszty podróży służbowych, koszty łączności, biurowe, reprezentacji i reklamy, podatki i ubezpieczenia (za wyjątkiem ubezpieczeń dotyczących działalności podstawowej i pomocniczej), koszty utrzymania obiektów o charakterze administracyjnym, służby ochrony mienia, służbowych samochodów osobowych.

Czytaj

Spis z natury niektórych towarów

Przepis ust. 3 zawiera delegację dla MinFin, zezwalającą mu na wprowa- 10 dzenie obowiązku dokonywania spisu z natury niektórych towarów w przypadku zmiany ich ceny. W wykonaniu tej delegacji MinFin wydał rozporządzenie z 18.9.1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 116, poz. 747). Rozporządzenie to nie zawiera jednak żadnych regulacji dotyczących kwestii sporządzania spisu z natury, niemniej jednak uchyliło poprzednio obowiązujące rozp. MinFin z 3.4.1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 32, poz. 139 i Nr 78, poz. 396).

Czytaj