Daily Archives 11/03/2015

Zamknięcie ksiąg rachunkowych przed upływem roku podatkowego

Artykuł 8 ust. 6 PDOPrU przewiduje modyfikację długości roku podatkowego wynikającą z obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, określonego w odrębnych przepisach. Za rok podatkowy uważa się wówczas okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Przepisy art. 12 ust. 2 RachU określają moment zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego na dzień:

Czytaj

Przychody w naturze i nieodpłatne świadczenia cz. II

Tak więc nieodpłatnym świadczeniem będą w szczególności wszelkie wykonane lub zakupione na rzecz beneficjenta świadczenia o charakterze usługowym oraz inne, przyznające mu prawa do używania lub użytkowania składnika majątku. W wyroku z 19.6.1996 r. (SA/Sz 2231/95, LEX 27189), sąd potwierdził, że:

Czytaj

Dopłaty wniesione do spółki

Prawodawca nie zalicza do przychodów dopłat wniesionych do spółki zgodnie z przepisami KSH. Dopłaty stanowią formę świadczenia pieniężnego na rzecz spółki i wnoszone są w celu powiększenia jej majątku obrotowego, nie wpływają natomiast na wysokość kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z art. 177 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 178 KH), umowa spółki może zobowiązać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Zazwyczaj obowiązek uiszczenia (zrealizowania) dopłaty jest nakładany przez uchwałę zgromadzenia wspólników, przy czym w uchwale są również określone wysokość i terminy dopłat. Jednakże umowa spółki może stanowić, że wysokość i terminy dopłat będą określone przez zarząd lub inny organ spółki. Dopłaty wniesione na rzecz spółki nie stanowiąjej przychodu podatkowego wyłącznie wówczas, gdy możliwość ich wniesienia przewiduje umowa spółki i jeśli sumaryczna kwota faktycznie wniesionych dopłat nie przekracza wysokości dopłat wskazanych w umowie spółki. Dopłaty nie stanowią przychodu niezależnie od tego, czy w umowie spółki określono je jako dopłaty zwrotne czy bezzwrotne, bowiem ustawodawca nie przewiduje w PDOPrU żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Czytaj