Dopłaty wniesione do spółki

Prawodawca nie zalicza do przychodów dopłat wniesionych do spółki zgodnie z przepisami KSH. Dopłaty stanowią formę świadczenia pieniężnego na rzecz spółki i wnoszone są w celu powiększenia jej majątku obrotowego, nie wpływają natomiast na wysokość kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z art. 177 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 178 KH), umowa spółki może zobowiązać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Zazwyczaj obowiązek uiszczenia (zrealizowania) dopłaty jest nakładany przez uchwałę zgromadzenia wspólników, przy czym w uchwale są również określone wysokość i terminy dopłat. Jednakże umowa spółki może stanowić, że wysokość i terminy dopłat będą określone przez zarząd lub inny organ spółki. Dopłaty wniesione na rzecz spółki nie stanowiąjej przychodu podatkowego wyłącznie wówczas, gdy możliwość ich wniesienia przewiduje umowa spółki i jeśli sumaryczna kwota faktycznie wniesionych dopłat nie przekracza wysokości dopłat wskazanych w umowie spółki. Dopłaty nie stanowią przychodu niezależnie od tego, czy w umowie spółki określono je jako dopłaty zwrotne czy bezzwrotne, bowiem ustawodawca nie przewiduje w PDOPrU żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeśli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu. Ponadto zwrot dopłat może być zarządzony dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o tym w pismach przeznaczonych do ogłoszeń spółki. Kwota zwróconych dopłat nie stanowi przychodu podatkowego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy kwota zwróconej dopłaty przekracza jej wysokość z dnia faktycznego wniesienia do spółki: powstała nadwyżka stanowi wówczas przychód podatkowy wspólnika, któremu zwrócono dopłatę.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 PDOPrU, do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także kwot i wartości stanowiących nadwyżkę nad kwotą nominalną udziałów (akcji) otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy oraz w spółdzielniach i ich związkach – wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>