Daily Archives 11/23/2015

Umorzenie udziałów z czystego zysku

Umorzenie udziałów/akcji z obniżeniem kapitału zakładowego jest procedurą bardziej skomplikowanąniż umorzenie z czystego zysku. Wynika to z gwarancyjnej funkcji kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych. Dlatego też fakt podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów/akcji połączonego z obniżeniem kapitału zakładowego należy ogłosić w MSG oraz w innym piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Ogłoszenie to zawiera wezwanie wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia, jeśli nie zgadzają się oni na obniżenie kapitału zakładowego. Zgłoszone w ten sposób wierzytelności powinny być spłacone lub zabezpieczone. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Czytaj

Połączenie w przepisach prawa handlowego

Połączenie się osób prawnych reguluje m.in.: KSH, PrSpółdz, ustawa 19 z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.). Z powyższych regulacji wynika możliwość połączenia się np. spółek kapitałowych (np. sp. z o.o. z innąsp. z o.o. lub sp. z o.o. ze spółką akcyjną), spółdzielni albo przedsiębiorstw państwowych między sobą. Nie jest jednak dopuszczalne połączenie się spółki kapitałowej ze spółdzielnią albo przedsiębiorstwem państwowym, ewentualnie spółdzielni z przedsiębiorstwem państwowym. Przekształcenie jednej osoby prawnej w drugą możliwe jest na gruncie 20 przepisów:

Czytaj

Bonifikata

Przez bonifikatę należy rozumieć pomniejszenie ustalonej 31 uprzednio ceny towaru lub usługi. Zmniejszenie kwoty należności ma zazwyczaj miejsce w związku z poniesieniem szkody przez kontrahenta wskutek wykonania umowy. W zasadzie bonifikata może być przyznana jedynie wówczas, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające obniżenie ustalonej wcześniej ceny, których nie można było przewidzieć w chwili, gdy strony zawierały umowę.

Czytaj

Odsetki od udziału kapitałowego

Na podstawie art. 53 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 107 KH) wspólnik spółki jawnej ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% (do 31.12.2000 r. – 4%) od swego udziału, nawet gdy spółka poniosła straty. Umowa spółki może zmieniać wysokość stopy odsetek, jak również wyłączyć to prawo albo przyznać je tylko jednemu wspólnikowi. Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki od udziału nie stanowią kosztu uzyskania przychodu wspólnika, który go wniósł. Udział pokryty został bowiem własnym kapitałem wspólnika, a na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 13 PDOPrU odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Odsetki te stanowiąjednak koszt uzyskania przychodu dla innych wspólników, ponieważ płacone przez nich odsetki stanowią oprocentowanie od obcego kapitału włożonego w źródło przychodów. Podsumowując, odsetki od udziału wypłacane jednemu ze wspólników nie stanowią kosztów uzyskania przychodu dla tego wspólnika, ale są kosztem uzyskania przychodu dla innych wspólników.

Czytaj