Połączenie w przepisach prawa handlowego

Połączenie się osób prawnych reguluje m.in.: KSH, PrSpółdz, ustawa 19 z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.). Z powyższych regulacji wynika możliwość połączenia się np. spółek kapitałowych (np. sp. z o.o. z innąsp. z o.o. lub sp. z o.o. ze spółką akcyjną), spółdzielni albo przedsiębiorstw państwowych między sobą. Nie jest jednak dopuszczalne połączenie się spółki kapitałowej ze spółdzielnią albo przedsiębiorstwem państwowym, ewentualnie spółdzielni z przedsiębiorstwem państwowym. Przekształcenie jednej osoby prawnej w drugą możliwe jest na gruncie 20 przepisów:

– 1) KSH – np. przekształcenie się sp. z o.o. w spółkę akcyjną,

– 2) PrBank – przekształcenie banku państwowego w bank w formie spółki akcyjnej,

– 3) ustawy z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) – przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę kapitałową.

Nabycie przedsiębiorstwa państwowego może nastąpić w ramach pry- 21 watyzacji bezpośredniej regulowanej przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgodnie z art. 39 powołanej ustawy, prywatyzacja taka polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez:

– 1) sprzedaż przedsiębiorstwa,

– 2) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,

– 3) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Artykuł 40 ustawy stanowi zasadę, że kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>