Daily Archives 11/09/2015

Dochody z dywidend podmiotów zagranicznych

Zgodnie z treścią umów w sprawie unikania 18 podwójnego opodatkowania, których stronąjest Polska, pod pojęciem dywidend należy rozumieć wszelkie dochody z akcji (a także z udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością) i innych praw związanych z partycypowaniem w zyskach osób prawnych, niebędących roszczeniami z tytułu wierzytelności wobec tych osób prawnych. Zasady opodatkowania dywidend przewidziane w umowach w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu odnoszą się także do innych dochodów, które na podstawie prawa wewnętrznego stron tych umów traktowane są jak dochody z akcji (udziałów).

Czytaj

Poniesienie wydatku w celu uzyskania przychodów cz. II

Z racji tego, że ustawodawca w art. 15 ust. 1 wyraźnie wiąże ze sobą dwie kategorie: kosztu uzyskania przychodów z celem osiągnięcia przychodów, cel ten musi być zdefiniowany, a ponoszone koszty powinny go bezpośrednio realizować lub co najmniej powinny go zakładać jako realny (z uzasadnienia wyroku NSA z 28.7.1999 r., I SA/Gd 1205/97, LEX 38074).

Czytaj

Przychody związane z działalnością gospodarczą cz. II

Podatnik może zażądać otrzymania należności tylko wówczas, gdy będą miały miejsce określone zdarzenia. Zarówno w praktyce, jak i w doktrynie przyjmuje się, że takie zdarzenia stanowią wydanie towaru z magazynu lub wykonanie usługi. W przypadku, gdy wydanie towaru lub wykonanie usługi jest poprzedzone wystawieniem faktury, data jej wystawienia stanowi zarazem datę uzyskania przychodu należnego.

Czytaj

Zdanie NSA

Wydatki te, mimo że bezpośrednio w związku z ich poniesieniem podatnik nie może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów, mogą być uznane za poniesione w celu osiągania przychodów (służące zabezpieczeniu źródeł przychodów). Warunkiem jest jednak wykazanie przez podatnika, że mimo nieuzyskania przychodu w następstwie poniesienia tych wydatków, były one – obiektywnie rzecz ujmując – racjonalne co do zasady i co do wielkości

Czytaj

Kwoty zasilające kapitał zapasowy w spółce

W tym miejscu warto wspomnieć o sytuacji, kiedy na skutek niedoszacowania aportu dochodzi do pokrycia udziałów/akcj i wkładami niepieniężnymi (aportami) o wartości rynkowej wyższej niż wartość objętych w zamian udziałów/akcji. W takim przypadku nie mamy do czynienia z agio, jednak korzyść, jaką z tego tytułu otrzymuje spółka, również nie podlega opodatkowaniu (pismo MF z 27.10.1998 r., PB4/BA-802-5143/426/98, Dor.Podat. 1998/11/33).

Czytaj