Dochody z dywidend podmiotów zagranicznych

Zgodnie z treścią umów w sprawie unikania 18 podwójnego opodatkowania, których stronąjest Polska, pod pojęciem dywidend należy rozumieć wszelkie dochody z akcji (a także z udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością) i innych praw związanych z partycypowaniem w zyskach osób prawnych, niebędących roszczeniami z tytułu wierzytelności wobec tych osób prawnych. Zasady opodatkowania dywidend przewidziane w umowach w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu odnoszą się także do innych dochodów, które na podstawie prawa wewnętrznego stron tych umów traktowane są jak dochody z akcji (udziałów).

Wobec powyższego zapisu należy uznać, iż przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania odnoszą się także m.in. do osiągniętych na terenie Polski dochodów z umorzenia udziałów lub akcji, wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochodów przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego lub akcyjnego albo funduszu udziałowego w spółdzielniach, a także dochodów stanowiących równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. Wynika to z faktu, iż art. 10 ust. 1 PDOPrU traktuje powyższe kategorie dochodów na równi z dochodami z dywidend. Generalnie umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu stanowią, iż dywidendy wypłacane zagranicznemu przedsiębiorcy przez kra- jową spółkę kapitałową podlegają opodatkowaniu zarówno w państwie źródła, jak i w państwie siedziby odbiorcy dywidend (wyjątek, np. umowa z Holandią, która przewiduje, iż dywidendy otrzymywane przez zagranicznego akcjonariusza posiadającego co najmniej 25% udziału w krajowej spółce będą opodatkowane jedynie za granicą). W przypadku gdy dywidendy opodatkowane są zarówno w państwie źródła, jak i państwie siedziby podmiotu otrzymującego dywidendę, podatek pobrany w państwie źródła nie może przekroczyć określonego procentu wypłacanych dywidend. Stawka podatku zależy przy tym od wysokości udziału podmiotu otrzymującego dywidendę w kapitale spółki wypłacającej dywidendę.

Umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska ustanawiają dwie stawki podatku od dywidend wypłacanych przez polską spółkę jej zagranicznym akcjonariuszom. Stawka podstawowa z reguły wynosi 15% (ale np. w umowie z Albanią 10%), zaś stawka obniżona 5% (jednakże np. w umowie z Marokiem 7%) kwoty dywidendy. Jak już wspomniano, zastosowanie stawki obniżonej uzależnione jest od wysokości udziału podmiotu otrzymującego dywidendę w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, który w przypadku umów zawartych przez Polskę wynosi generalnie co najmniej 25% (ale np. w umowie z Koreą 10%). Przedstawionych wyżej zasad nie stosuje się, jeżeli zagraniczny podmiot posiada w państwie źródła zakład i wypłata dywidendy wiąże się z działalnością tego zakładu. W tym przypadku stosuje się ogólne zasady opodatkowania dywidend. Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, kwotę uiszczonego ryczałtowego podatku od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce, podatnik (zarówno podmiot krajowy jak i zagraniczny) może odliczyć od łącznego podatku należnego od dochodów z innych źródeł. Problematyka ta została szczegółowo omówiona w komentarzu do art. 23 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>