Dopłaty w gotówce otrzymywane przez udziałowców (akcjonariuszy)

Należy zauważyć, iż zgodnie z brzmieniem art. 10 PDOPrU, za dochód z udziału w zyskach osób prawnych można uznać wyłącznie tę część kwoty pobranej z kapitału zapasowego, która jest przekazywana na podwyższenie kapitału zakładowego. Dlatego też, jeżeli kwota agio pobrana z kapitału zapasowego przeznaczona jest także na uiszczenie podatku dochodowego z tytułu zasilenia kapitału zakładowego, bowiem spółka byłaby płatnikiem tego podatku, to do podstawy opodatkowania nie można zaliczyć kwoty odprowadzonej do urzędu skarbowego, a jedynie kwotę podwyższającą kapitał zakładowy (ustaloną w drodze uchwały walnego zgromadzenia). Tymczasem wiele spółek płaci podatek od dochodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego ze środków zdeponowanych na kapitale zapasowym, którego podstawąjest cała kwota agio pobrana z kapitału zapasowego, a więc także ta część, która trafia na konto urzędu skarbowego. Problem ten porusza także A. Mielczarek w artykule „Spółki płacą za wysokie podatki” (Parkiet 56/1999).

Dopłaty w gotówce otrzymywane przez udziałowców (akcjonariuszy) w przypadku łączenia lub podziału spółek. Od 1.1.2003 r. dochodem podlegającym zryczałtowanemu podatkowi, obecnie w wysokości 19%, jest również wartość dopłat w gotówce otrzymanych w przypadku łączenia lub podziału spółek przez udziałowców bądź akcjonariuszy spółek: przejmowanej, łączonych lub dzielonych. Wspólnicy spółki dzielonej mogą, zgodnie z art. 529 § 3 KSH, otrzymać oprócz udziałów/akcji spółek przejmowanych lub nowo utworzonych, dopłaty w gotówce nieprzekraczającej łącznie 10% wartości przyznanych udziałów/akcji. Dochodzi wówczas do realnego przysporzenia majątkowego u udziałowców/akcjonariuszy spółek przejętych, łączonych lub dzielonych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>