Daily Archives 11/20/2015

Dochody ze świadczenia usług podmiotów zagranicznych

W przypadku świadczenia usług przez zagraniczne podmioty istotne jest przede wszystkim ustalenie, czy usługa wykonana jest na terytorium Polski. Ważne wydaje się także stwierdzenie, czy beneficjentem usług jest podmiot krajowy, czy też zagraniczny. Wykonanie usługi na terytorium Polski przez zagranicznego przedsiębiorcę na rzecz polskiego podmiotu z pewnością przesądza o tym, iż dochód z tego tytułu jest dochodem osiągniętym na terytorium Polski. Nieco odmiennie może kształtować się sytuacja, gdy z usług wykonanych przez zagranicznego przedsiębiorcę korzysta inny podmiot zagraniczny. W takim przypadku, o tym czy dochód z wykonania usługi został osiągnięty na tery- torium Polski może przesądzać to, czy efekt usługi będzie wykorzystany w Polsce. Przykładowo, jeśli zagraniczny podmiot dokonuje remontu położonej w Polsce nieruchomości, która stanowi własność innego zagranicznego podmiotu, to dochody uzyskane z tej usługi będą dochodami osiągniętymi na terytorium Polski. Jeśli natomiast wysłany pracownik zagranicznego przedsiębiorstwa zbierałby w Polsce, na zlecenie innego zagranicznego podmiotu, informacje dotyczące możliwości inwestowania w Polsce, które zostałyby następnie wykorzystane za granicą do podjęcia stosownych decyzji inwestycyjnych, to dochodu z takiej usługi nie należałoby uznać za dochód osiągnięty w Polsce.

Czytaj

Definitywny charakter wydatku

Definitywność wydatku oznacza, że wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona. Przykładowo, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika na naprawę samochodu służbowego po wypadku, jeżeli podatnik uzyska z tego samego tytułu wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela. Jednakże, jeżeli wartość wypłaconego odszkodowania jest niższa od rzeczywiście poniesionych przez podatnika wydatków na naprawę tego samochodu, różnica tych kwot będzie stanowić u podatnika koszt uzyskania przychodów. W przypadku, gdy podatnik otrzyma refundację wydatku, który uprzednio odliczył jako koszt uzyskania przychodów, powinien dokonać korekty deklaracji podatkowej za właściwy miesiąc lub wykazać kwotę zrefundowanego wydatku jako przychód. Podobne stanowisko zajął również NSA. W wyroku z 17.1.1996 r. (SA/Kr 1826/95, POP 1998/2) stwierdził m.in., że:

Czytaj