Daily Archives 11/11/2015

Art. 11 a zasada swobody umów

Podmioty stosunków cywilnoprawnych mogą swobodnie kształtować treść zawieranych umów przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających m.in. z art. 3531 KC. Przepis ten stanowi, że strony, zawierając umowę, mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Czytaj

Forma działalności podmiotów zagranicznych

Podmioty zagraniczne mogą uzyskiwać docho- 7 dy ze źródeł położonych w Polsce w oparciu o różne formy prowadzenia działalności. Zakres tej działalności może przybierać charakter zarówno okazjonalny, jak i permanentny. Przykładem działalności incydentalnej jest jednorazowe nabycie, a następnie sprzedaż w Polsce partii towaru. Dokonanie powyższych dwóch transakcji może odbyć się poprzez przysłanego do Polski pracownika zagranicznego przedsiębiorcy. Jeżeli jednak sprzedaż towarów dokonywana jest w sposób ciągły, to działalność podmiotu obcego nabiera charakteru trwałości i wówczas zagraniczny przedsiębiorca może zdecydować się na utworzenie w Polsce oddziału czy przedstawicielstwa.

Czytaj

Przychody z działalności rolniczej

Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych uzyskuj e przy chody z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 PDOPrU oraz z innych źródeł, to łączną sumę dochodu, uzyskanego w danym okresie, pomniejsza się o dochód pochodzący z rolnictwa. Wyjątkiem są działy specjalne produkcji rolnej, z których przychody opodatkowane są na zasadach ogólnych. Podobnie postępuje się przy określaniu wysokości przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Gdy spółka lub spółdzielnia prowadzi różne rodzaje działalności, w tym działalność rolniczą, dochód dzielony między podatników z tytułu udziału w zyskach tego podmiotu zmniejsza się, dla celów podatkowych, o dochód pochodzący z rolnictwa, nieobjętego regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czytaj

Nieodpłatne udostępnienie do używania

Termin „nieodpłatne udostępnienie do używania” może oznaczać umowę użyczenia, uregulowaną przepisami art. 710-719 KC, jak również użytkowanie, o którym stanowią art. 252-284 KC. Według art. 710 KC, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania zobowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym, z tym, że biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Czytaj