Forma działalności podmiotów zagranicznych

Podmioty zagraniczne mogą uzyskiwać docho- 7 dy ze źródeł położonych w Polsce w oparciu o różne formy prowadzenia działalności. Zakres tej działalności może przybierać charakter zarówno okazjonalny, jak i permanentny. Przykładem działalności incydentalnej jest jednorazowe nabycie, a następnie sprzedaż w Polsce partii towaru. Dokonanie powyższych dwóch transakcji może odbyć się poprzez przysłanego do Polski pracownika zagranicznego przedsiębiorcy. Jeżeli jednak sprzedaż towarów dokonywana jest w sposób ciągły, to działalność podmiotu obcego nabiera charakteru trwałości i wówczas zagraniczny przedsiębiorca może zdecydować się na utworzenie w Polsce oddziału czy przedstawicielstwa.

Tworzenie i funkcjonowanie przedstawicielstw w Polsce do 31.12.1999 r. regulowane było rozp. RM z 6.2.1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 11, poz. 63 ze zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych mogły być tworzone w celu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie handlu zagranicznego, transportu, usług turystycznych i kulturalnych. Dla prowadzenia działalności w powyższym zakresie przedstawicielstwo mogło przybrać formę oddziału, agencji lub biura informacji technicznej. Natomiast dla sprawowania nadzoru nad realizacją kontraktu zawartego między przedsiębiorstwem zagranicznym a polskim przedsiębiorstwem handlu zagranicznego, tworzono przedstawicielstwa w formie biura nadzoru.

Od 1.1.2000 r. kwestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce reguluje PrGosp. Zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych, przedstawicielstwa utworzone na podstawie powołanego wyżej rozp. RM z 6.2.1976 r. mogą w dalszym ciągu funkcjonować do czasu wygaśnięcia udzielonych zezwoleń jako przedstawicielstwa w rozumieniu PrGosp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>