Daily Archives 11/05/2015

Rozliczenie niektórych kosztów

Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu w spółce osobowej rodzi wiele problemów. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących tego zagadnienia. Rozstrzygając pojawiające się wątpliwości, należy brać pod uwagę przede wszystkim zasady ogólne, posiłkowo korzystając z orzecznictwa NSA odnoszącego się do spółek osobowych, których wspólnikami były osoby fizyczne. Należy mieć jednak na uwadze, że orzecznictwo NSA było i jest niejednolite w zakresie opodatkowania spółek osobowych. Jednak w dwóch uchwałach 7 sędziówNSAz27.11.1998r.,FPS 13/98(Glosa 1999/12) i FPS 15/98 (ONSA 1999/2) wyjaśnione zostały podstawowe wątpliwości. W identycznych tezach tych wyroków stwierdzono, że:

Czytaj

Umorzone lub przedawnione zobowiązania z tytułu pożyczek

Otrzymane przez podatnika pożyczki i kredyty nie stanowią u niego przychodu podatkowego, gdyż nie jest to przysporzenie definitywne w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa aktywa podatnika. Wynika to również z treści art. 12 ust. 4 pkt 1, zgodnie z którym, otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów) nie zalicza się do przychodów. Jednakże w przypadku umorzenia lub przedawnienia zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek u podatnika powstanie przychód do opodatkowania.

Czytaj

Rozliczanie strat powstałych w podatkowej grupie kapitałowej cz. II

W przypadku poniesienia straty przez podatkową grupę kapitałową, czego następstwem jest jej rozwiązanie, strata ta nie podlega kompensacie z dochodem osiągniętym przez poszczególne spółki tworzące podatkową grupę kapitałową w okresie po utracie statusu podatnika przez tę grupę. Ponowne przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek ze spółek wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła status podatnika, nie jest możliwe przed upływem roku podatkowego spółki następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła status podatnika. Należy uznać, iż w przypadku ponownego zawiązania podatkowej grupy kapitałowej przez te same spółki, które już uprzednio tworzyły podatkową gmpę kapitałową rozwiązaną ze względu na fakt poniesienia straty, strata ta nie może być odliczana od dochodu osiągniętego przez nowo utworzoną podatkową grupę kapitałową. Wynika to z dwóch przesłanek. Po pierwsze, jednym z założeń funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jest osiąganie przez tę grupę w każdym roku jej funkcjonowania dodatniego wyniku finansowego. Wykazanie straty wiąże się z zastosowaniem sankcji w postaci utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Po drugie, możliwość pokrywania strat z dochodu następnych lat podatkowych przewiduje art. 7 PDOPrU, który dotyczy ustalania dochodu lub strat podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe. Powyższe kwestie w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych reguluje art. 7a PDOPrU, który nie zawiera zapisu dotyczącego możliwości jakiegokolwiek kompensowania strat poniesionych przez podatkowe grupy kapitałowe.

Czytaj