Użyczenie a podatek od towarów i usług oraz odsetki od budżetu

Przy ustalaniu wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego udostępnię- 9 nia nieruchomości lub ich części, według art. 13 ust. 3 PDOPrU, nie uwzględnia się:

odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych,

– oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług w rozumieniu odrębnych przepisów,

– należnego podatku od towarów i usług,

– zwróconej różnicy podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Powyższe wynika z uregulowań zawartych zarówno w PDOPrU, jak i w VATU. Ogólne zasady określania przychodów wyłączają z nich powyższe kategorie. Jednocześnie podatek od towarów i usług nie jest naliczany przy wydaniu towarów na podstawie umowy użyczenia, co przewiduje art. 3 ust. 1 pkt la VATU.

Definicja towarów w VATU nie zawiera pojęcia gruntu, tak więc czynności mające za przedmiot grunt, z wyjątkiem odpłatnego świadczenia usług, nie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem. Użyczenie budynku, budowli i ich części również nie będzie skutkowało naliczeniem podatku przy tego rodzaju transakcjach.

– 1. Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy łub praw majątkowych z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

– 2. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

– 3. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

– 4. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

Przedmiot objęty opodatkowaniem

Szacowanie przychodu, o którym jest mowa w komentowanym artykule, 2 dotyczy transakcji odpłatnego zbycia rzeczy i praw, w szczególności sprzedaży. Sprzedaż, według art. 535 KC, to umowa, w której jedna strona (sprzedawca) zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy i wydania jej drugiej stronie (kupującemu). Kupujący zobowiązuje się do odebrania rzeczy i zapłacenia sprzedawcy ceny. Jak wcześniej wspomniano, przy stosowaniu niniejszego artykułu należy jednak brać pod uwagę nie tylko umowy nazywane „umowami sprzedaży”, ale wszystkie inne, posiadające istotne cechy takiej umowy. Organ podatkowy może według swego uznania określić, jakie implikacje w zakresie podatków niosąza sobą umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy podatnikami. Z orzecznictwa wynika, że NSA przychyla się do opinii, iż organ podatkowy posiada prawo oceny skutków prawno-podatkowych zawieranych przez podatników umów. Niemniej korekta przychodu, dokonana na podstawie ingerencji organu podatkowego, nie wpływa na treść cywilnoprawnych stosunków stron umowy sprzedaży.

Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą nabywca zobowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę. NSA zaznaczył jednakże, że zapłatę ceny sprzedaży można wyrazić nie tylko w pieniądzu, lecz również poprzez inne określenie jej wartości, w tym m.in. poprzez zwolnienie z długu, czy też przez potrącenie wymagalnych wierzytelności. Taki sposób rozliczenia się sprzedającego i kupującego nie pozbawia zawartej umowy tego elementu, jakim jest określenie ceny (wyrok z 2.4.1997 r., SA/Gd 2258/95, LEX 30588). Przedmiotem transakcji, o których mowa w art. 14 PDOPrU, mogą być:

– rzeczy (w tym nieruchomości),

– prawa majątkowe.

Stosownie do definicji zawartej w art. 45 KC rzeczami mogą być tylko przedmioty materialne. Na pojęcie rzeczy składają się dwa elementy: materialny charakter rzeczy i ich wyodrębnienie z przyrody. Ta druga cecha jest niezbędną przesłanką do tego, by rzeczy mogły samodzielnie funkcjonować w obrocie cywilnoprawnym. Należy przy tym mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami prawa cywilnego zwierząt nie zalicza się do rzeczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>