Otrzymane lub zwrócone pożyczki i odsetki

Kwoty otrzymanych lub zwró- 34 conych pożyczek (kredytów) nie stanowią przychodu podatkowego. Przy- chodem są natomiast skapitalizowane odsetki od tych pożyczek lub kredytów. Do przychodów nie zalicza się również kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w szczególności od udzielonych przez podatnika pożyczek i kredytów. Podatnik uzyskuje przychód podatkowy dopiero w momencie faktycznego otrzymania odsetek. Przy ustalaniu przychodu z odsetek obowiązuje bowiem zasada kasowa, wszelkie zmiany w wysokości opodatkowania, terminu i warunków płatności odsetek, uzgodnione przez strony w okresie przed dniem płatności odsetek, nie powodują żadnych konsekwencji podatkowych. W piśmie z 13.1.1999 r. (PB 3/5912-722-604/HS/98, Biul.Skarb. 1999/1/11), MF wypowiada się na ten temat w następujący sposób:

,, Odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów i pożyczek naliczone, lecz nieotrzymane zgodnie z warunkami umowy nie stanowią u wierzyciela przychodów. Odsetki takie są przychodami w dacie ich faktycznego otrzymania i odpowiednio w tej samej dacie zapłacone przez dłużnika sąjego kosztami uzyskania przychodów. Oznacza to, że podjęte przez strony umowy decyzje odnośnie odsetek niezapłaconych o ich umorzeniu, odroczeniu terminów płatności odsetek (prolongowaniu), obniżeniu oprocentowania, całkowitym lub częściowym zaniechaniu naliczania odsetek zarówno u wierzyciela, jak i dłużnika sąpodatkowo obojętne, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ”.

W przypadku przekształcenia przez bank zobowiązania kredytobiorcy z tytułu odsetek w zobowiązanie z tytułu kredytu, czyli kapitalizacji odsetek, skapitalizowane odsetki stają się przychodem wierzyciela (banku) w dniu przeprowadzenia kapitalizacji. W tej samej dacie dłużnik może zakwalifikować kwotę skapitalizowanych odsetek jako koszt uzyskania przychodu. Kapitalizacja musi być dokonana zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. Skapitalizowane odsetki powiększają kwotę należności głównej, która stanowi podstawę do naliczenia odsetek (według harmonogramu spłaty odsetek ustalonego przez strony umowy kredytu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>