Daily Archives 11/16/2015

Podział osoby prawnej i regulacje PDOPrU

Również w przypadku podziału osoby prawnej OrdPU przewiduje na- 17 stępstwo prawne, jednak w znacznie ograniczonym zakresie. Artykuł 93c OrdPU stanowi zasadę, że w przewidziane przepisami prawa podatkowego uprawnienia osoby prawnej wykreślonej z właściwego rejestru na skutek podziału wstępują:

Czytaj

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi.

Czytaj

Określenie wysokości przychodu – kontynuacja

Wysokość nieodpłatnego świadczenia, u podmiotu korzystającego bezpłatnie z nieruchomości, określa się według zasad ustanowionych w art. 12 ust. 6 pkt 4 PDOPrU, zgodnie z którymi wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w dacie otrzymania świadczenia. Inaczej określa się wartość tego nieodpłatnego świadczenia, jeżeli przedmiotem umowy użyczenia będzie udostępnienie lokalu. Wówczas wartość przysporzenia majątkowego ustala się na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 3 PDOPrU, w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu.

Czytaj