Określenie wysokości przychodu – kontynuacja

Wysokość nieodpłatnego świadczenia, u podmiotu korzystającego bezpłatnie z nieruchomości, określa się według zasad ustanowionych w art. 12 ust. 6 pkt 4 PDOPrU, zgodnie z którymi wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w dacie otrzymania świadczenia. Inaczej określa się wartość tego nieodpłatnego świadczenia, jeżeli przedmiotem umowy użyczenia będzie udostępnienie lokalu. Wówczas wartość przysporzenia majątkowego ustala się na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 3 PDOPrU, w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu.

Przy określaniu przychodów osób fizycznych korzystających z nieruchomości mają zastosowanie analogiczne przepisy określające wartość nieodpłatnych świadczeń ujęte w art. 11 ust. 2a pkt 3 i 4 PDOFizU.

Ustalając wartość potencjalnego czynszu w sposób określony w niniejszym przepisie, nie należy w nim uwzględniać podatku od towarów i usług. Dochód z udostępnienia nieruchomości oblicza się przy uwzględnieniu poniesionych wydatków, które mogą być zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów na podstawie przepisów podatkowych.

Dla podatnika udostępniającego nieruchomość do używania, kosztami uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku oddane do używania będą podlegały amortyzacji, o ile wynika to z przepisów dotyczących amortyzacji (art. 16a-16m PDOPrU). Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od gruntów. Możliwość zaliczenia w koszty odpisów amortyzacyjnych od niemchomości, dokonywanych w czasie, kiedy ta nieruchomość została oddana do nieodpłatnego używania, a więc nie jest używana przez właściciela, wynika z brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) PDOPrU.

Dla podatnika korzystającego z niemchomości oddanej do używania, kosztami uzyskania przychodów są bieżące wydatki np. na energię cieplną, elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za wodę. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć podlegające amortyzacji, na podstawie art. 16a ust. 2 pkt 1 PDOPrU, zakończone inwestycje w obcych środkach trwałych, o ile zostały na nie poniesione nakłady.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>