Podział osoby prawnej i regulacje PDOPrU

Również w przypadku podziału osoby prawnej OrdPU przewiduje na- 17 stępstwo prawne, jednak w znacznie ograniczonym zakresie. Artykuł 93c OrdPU stanowi zasadę, że w przewidziane przepisami prawa podatkowego uprawnienia osoby prawnej wykreślonej z właściwego rejestru na skutek podziału wstępują:

– 1) osoby prawne powstałe w wyniku podziału – w zakresie uprawnień majątkowych, z tym, że w zakresie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przejmowanie uprawnień uzależnione jest od statusu przejmowanego majątku,

– 2) wskazana w akcie o podziale jedna z nowo utworzonych osób prawnych – w zakresie uprawnień niemajątkowych.

Przejście przewidzianych przepisami prawa obowiązków na osoby prawne powstałe na skutek podziału regulują przepisy OrdPU o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Oznacza to przede wszystkim, że o odpowiedzialności podatkowej osoby prawnej, powstałej na skutek podziału, orzeka organ podatkowy w formie decyzji podatkowej. Należy przy tym pamiętać, że z mocy art. 117 OrdPU osoba prawna powstała w wyniku podziału innej osoby prawnej odpowiada za zaległości podatkowe tej osoby całym swoim majątkiem solidarnie z:

– 1) innymi osobami prawnymi powstałymi w wyniku podziału,

– 2) innymi osobami prawnymi powstałymi w wyniku podziału oraz z osobą prawną, która uległa podziałowi.

Wprowadzoną w rozdz. 14 OrdPU zasadę przejścia wszelkich praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego na następców prawnych modyfikuje art. 7 ust. 3, 4 i 4a PDOPrU.

Tak więc, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

– 1) strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców (wyjątek stanowi przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową),

– 2) strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

W przypadku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców nie uwzględnia się – przy ustalaniu straty – straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych. W drodze wyjątku przy ustalaniu straty uwzględnia się straty przekształconych spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe.

Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się również strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>