Rozliczanie strat podmiotów przejmowanych i przekształcanych

Zgodnie z art. 93 i 93a OrdPU, osoba prawna zawiązana (powstała) m.in. 5 w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub połączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształconej osoby prawnej albo każdej z łączących się osób prawnych.

Powyższa zasada ma również zastosowanie w przypadku osoby prawnej, która przejęła cały majątek innej osoby prawnej (innych osób prawnych) na zasadzie łączenia się spółek przez przejęcie. Podobnie, spółka kapitałowa powstała w wyniku połączenia spółek osobowych i kapitałowych wstępuje we wszystkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek1.

Zgodnie z art. 93 c OrdPU, w przewidziane przepisami prawa podatkowego uprawnienia osoby prawnej wykreślonej z właściwego rejestru na skutek jej podziału:

– wstępująosoby prawne powstałe w wyniku podziału – w zakresie uprawnień majątkowych,

– wstępuje wskazana w planie podziału jedna z nowo utworzonych osób

– w zakresie uprawnień niemajątkowych.

Z brzmienia cytowanych przepisów wynikałoby, iż jeżeli PDOPrU nie stanowiłaby inaczej, to straty poniesione przez podmioty przekształcane lub łączące się mogłyby być uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania podmiotu funkcjonującego po przekształceniu, przejęciu czy też połączeniu. Natomiast, uznając prawo do rozliczenia straty jako upraw-

Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych regulują przepisy Rozdziału 14 OrdPU. nienie o charakterze majątkowym, strata poniesiona przez podmiot dzielony mogłaby zostać uwzględniona przy ustalaniu podstawy opodatkowania podmiotów przejmujących lub powstałych po podziale, proporcjonalnie do wielkości majątku wniesionego do każdego z tych podmiotów. Artykuł 93e OrdPU przewiduje jednakże, iż przepisy odrębnych ustaw, w tym przypadku PDOPrU, a także ratyfikowanych umów międzynarodowych, mogą stanowić w powyższej kwestii inaczej.

Uprawnienia do uwzględniania i rozliczania strat podmiotów przekształcanych oraz łączących lub dzielących się, które wynikałyby z przepisów OrdPU, są w znacznym stopniu ograniczone przez regulacje PDOPrU. Zgodnie z brzmieniem art. 7 PDOPrU, podmioty przekształcone, przejmujące inne podmioty, czy też powstałe po połączeniu lub podziale innych podatników nie mogą przy ustalaniu dochodu uwzględnić strat poniesionych przez przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych1, z wyjątkiem spółki kapitałowej przekształcanej w inną spółkę kapitałową, przez którą taka strata może być rozliczona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>