Daily Archives 11/04/2015

Udokumentowanie wydatku a koszty uzyskania przychodu

Przepis art. 15 PDOPrU nie określa zasad udokumentowania wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 9 PDOPrU na podatnika został nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób umożliwiający ustalenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i należnego podatku. Sporną kwestią jest natomiast, czy powołanie się przez ustawodawcę na przepisy RachU w zakresie dotyczącym ustalania wysokości dochodu (nadwyżki sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania) oznacza dla podatnika obowiązek ścisłego przestrzegania zasad obowiązujących w rachunkowości oraz to, czy podatnik zobowiązany jest do udokumentowania wydatków uznawanych za koszt uzyskania przychodów za pomocą dowodów księgowych, tj. prawidłowo wystawionych dokumentów.

Czytaj

Zasady podziału zysku w spółce akcyjnej

Zasady podziału zysku w spółce akcyjnej regulował do 31.12.2000 r. art. 355 KH, który stanowił m.in., iż akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, jeżeli walne zgromadzenie przeznaczyło całość lub część tego zysku do podziału. Od 1.1.2001 r. kwestię podziału zysku w spółce akcyjnej precyzuje art. 347 KSH. Zgodnie z art. 347 § 1 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Spółka akcyjna, na podsta- wieart.396§ 1 KSH (do 31.12.2000 r. art. 427 KH§ 1), ma obowiązek przekazania 8% rocznego zysku netto na kapitał zapasowy, dopóki nie osiągnie on 1/3 kapitału zakładowego. Poza tym statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów spółki akcyjnej z osiągniętego przez nią zysku. Jeżeli walne zgromadzenie podejmie uchwałę o zatrzymaniu zysku w spółce, oznacza to pozbawienie prawa akcjonariuszy do partycypowania w dochodzie spółki. W tym przypadku pozostawienie zysku w spółce nie stanowi rozdysponowania zysku pomiędzy akcjonariuszy i nie powoduje powstania obowiązku podatkowego u wspólników. Jedyny wyjątek stanowi tu przekazanie zysku spółki na kapitał zakładowy, co podlega opodatkowaniu zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 10 ust. 1 pkt 4 PDOPrU. Zatrzymanie zysku w spółce na podstawie uchwały walnego zgromadzenia nie jest nieodpłatnym świadczeniem na rzecz spółki i nie powoduje powstania przychodu po jej stronie.

Czytaj

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Obowiązek sporządzania dokumentacji powstaje w dwóch sytuacjach. 3 Pierwsza dotyczy transakcji pomiędzy podatnikiem a podmiotami z nim powiązanymi, w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 (dalej zwanymi podmiotami powiązanymi). Druga dotyczy wszelkich transakcji, w związku z którymi zapłata należności (z nich wynikających) dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w dalszej części komentarza takie terytorium lub kraj nazywany jest rajem podatkowym).

Czytaj