Daily Archives 11/21/2015

Majątek otrzymany przy podziale spółek

Dla celów podatkowych, w przypadku podziału spółek niezmiernie istotny jest fakt, czy na skutek podziału nastąpi zbycie (pozostawienie w spółce) zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy jedynie części jego aktywów. Spółki kapitało we mogą zostać podzielone w następujący sposób (art. 529 § 1 KSH):

Czytaj

Łączenie lub podział spółek

Artykuł 10 ust. 2 PDOPrU reguluje przypadek łączenia się spółek, a od 15 1.1.2003 r. również przypadek dzielenia się spółek, w wyniku którego spółka przejmująca lub nowo zawiązana otrzymuje majątek spółki przejmowanej lub dzielonej, którego wartość jest wyższa niż nominalna wartość udziałów/akcji wydanych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną udziałowcom/akcjonariuszom spółki przejmowanej lub dzielonej. W takiej sytuacji nadwyżka otrzymanego majątku nad wartością nominalną udziałów nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Czytaj

Kredyt

W przypadku umowy kredytu udzielający kredytu ściśle określa jego przeznaczenie, a ponadto ma prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli kredyt wykorzystano w sposób niezgodny z uzgodnionym uprzednio przeznaczeniem. Zgodnie z art. 69 PrBank, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tych środków na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Innymi cechami odróżniającymi umowę pożyczki od umowy kredytu bankowego są zatem obowiązkowa odpłatność kredytu bankowego oraz ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą udzielić kredytu (co do zasady, wyłącznie banki).

Czytaj

Zorganizowana część przedsiębiorstwa według PDOPrU cz. II

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, które są organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie nie wystarcza do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zespół ten powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Nie wystarczy jednak spełnienie tego warunku, ponieważ ustawodawca stawia jeszcze jeden warunek, można uznać zespół składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdy zespół ten mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Czytaj

Definicja kosztów

– 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank dewizowy, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. la. Koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank dewizowy, z którego usług korzystał podatnik. Lb. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:

Czytaj

Odpowiedzialność podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Odpowiedzialność podatnika za podatki wynikające z zobowiązań podatkowych przewiduje art. 26 OrdPU. W szczególności podatnik odpowiada za zapłatę podatku dochodowego. Charakteru odpowiedzialności nie zmienia okoliczność, że osoby trzecie mogą ponosić solidarnie z podatnikiem odpowiedzialność za jego zaległości podatkowe. Zagadnienie to zostało uregulowane przepisami art. 107-119 OrdPU.

Czytaj