Łączenie lub podział spółek

Artykuł 10 ust. 2 PDOPrU reguluje przypadek łączenia się spółek, a od 15 1.1.2003 r. również przypadek dzielenia się spółek, w wyniku którego spółka przejmująca lub nowo zawiązana otrzymuje majątek spółki przejmowanej lub dzielonej, którego wartość jest wyższa niż nominalna wartość udziałów/akcji wydanych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną udziałowcom/akcjonariuszom spółki przejmowanej lub dzielonej. W takiej sytuacji nadwyżka otrzymanego majątku nad wartością nominalną udziałów nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest jednak sytuacja, kiedy przed połączeniem lub podziałem spółka przejmująca posiada udziały/akcje spółki przejmowanej lub dzielonej reprezentujące mniej niż 25% praw głosu. Taka sytuacja rodzi odrębne skutki podatkowe dla spółki przejmującej (art. 10 ust. 2 pkt 2).

Przy łączeniu się spółek istotne jest, iż spółka przejmująca będąca udziałowcem/akcjonariuszem spółki przejmowanej nie może objąć w wyniku połączenia swoich własnych udziałów/akcji, w zamian za udziały/akcje) spółki przejmowanej. Stanowi o tym art. 514 § 1 KSH. Po połączeniu spółek powstają więc odmienne skutki prawne dla spółki przejmującej będącej udziałowcem/akcjonariuszem spółki przejmowanej oraz dla pozostałych udziałowców/akcjonariuszy spółki przejmowanej. Udziałowiec/ akcjonariusz spółki przejmowanej niebędący spółką przejmującą otrzyma udziały/akcje spółki przejmującej. Natomiast spółka przejmująca, jako udziałowiec/akcjonariusz spółki przejmowanej otrzymuje, w zamian za posiadane w spółce przejmowanej udziały/akcje, przypadającą na nią część majątku spółki przejmowanej. Spółka przejmująca nie otrzymuje własnych udziałów/akcji w związku z połączeniem ze spółką przejmowaną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>