Zorganizowana część przedsiębiorstwa według PDOPrU cz. II

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, które są organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie nie wystarcza do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zespół ten powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Nie wystarczy jednak spełnienie tego warunku, ponieważ ustawodawca stawia jeszcze jeden warunek, można uznać zespół składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdy zespół ten mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Na gruncie PDOPrU zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie jest dowolna część tego przedsiębiorstwa, a tylko taka, która spełnia opisane wyżej kryteria. Jakkolwiek możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy w ramach jednego przedsiębiorstwa da się wyodrębnić dwa lub więcej zorganizowanych jego części. Wyodrębnienie i wyłączenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwa nie wpływa na utratę funkcji podmiotu gospodarczego przez przedsiębiorstwo, z którego jest ona wydzielana1. Takie wyodrębnienie jest najlepiej widoczne zaraz po połączeniu się dwóch lub więcej spółek posiadających własne przedsiębiorstwa.

Rozróżnienie pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest istotne z punktu widzenia skutków podatkowych szeregu transakcji, których przedmiotem jest właśnie taka część przedsiębiorstwa.

Ze szczególnym przypadkiem mamy do czynienia gdy udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wówczas dochodem z udziału w zyskach osób prawnych nie jest wyjątkowo dochód z umorzenia udziałów (akcji) lub dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji) (art. lOust. Ib PDOPrU). Dochód uzyskany z tego tytułu stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 8 PDOPrU i jest opodatkowany według zasad ogólnych. W ten sposób, nie tylko dochód z tego tytułu jest opodatkowany w innym momencie, ale również w inny sposób oblicza się koszty uzyskania przychodu (patrz art. 15 ust. 1 j, lki 11 PDOPrU).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>