Majątek otrzymany przy podziale spółek

Dla celów podatkowych, w przypadku podziału spółek niezmiernie istotny jest fakt, czy na skutek podziału nastąpi zbycie (pozostawienie w spółce) zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy jedynie części jego aktywów. Spółki kapitało we mogą zostać podzielone w następujący sposób (art. 529 § 1 KSH):

– 1) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółek przejmujących, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),

– 2) przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),

– 3) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),

– 4) przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

W pierwszych trzech przypadkach następuje przeniesienie całego majątku spółki dzielonej, tj. następuje „rozdysponowanie” przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę dzieloną. W każdej z wymienionych wyżej sytuacji możemy mieć do czynienia z tym, że majątek przejmowany na skutek podziału przez którąkolwiek ze spółek przejmujących lub majątek pozostający w spółce nie będzie stanowił zorganizowanej część przedsiębiorstwa. Wówczas spółka przejmująca ten majątek lub nowo zawiąza- na osiągnie przychód w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów/akcji przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów/akcji w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. lk albo art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU.

Jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca/akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów/akcji w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów/akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów/akcji przed podziałem.

Należy również pamiętać, że również w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – to zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane, ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, stanowi przychód podatkowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>