Otrzymane kapitały własne u podatników innych niż spółki

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 PDOPrU, do przychodów nie zalicza się również przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela, a w towarzystwach funduszy powierniczych – wartości aktywów tych funduszy.

Zapisy w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Zgodnie 44 z art. 12 ust. 4 pkt 4a, przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne nie zalicza się do przychodów.

Wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 12 45 ust. 4 pkt 5, do przychodów nie zalicza się przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwiększają ten fundusz. Zasady tworzenia ZFSS oraz zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego Funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych, określa FundŚwSocU.

Na podstawie PDOPrU oraz FundŚwSocU w zakresie środków zwiększających fundusz świadczeń socjalnych można określić następujące przychody, niezaliczane do przychodów podatkowych. Są nimi m.in.:

– wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,

– darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

– odsetki od środków funduszu,

– wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

– przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej w części przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,

– przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych.

Szerzej na temat ZFSS oraz wpłat na ten fundusz niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w komentarzu do art. 16.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>