Daily Archives 11/24/2015

Wartość przedmiotu sprzedaży – cena umowna, wartość rynkowa

Przychodem podatnika jest wartość zbywanej rzeczy lub prawa. Co do 4 zasady, wysokość przychodu ustala się biorąc pod uwagę przede wszystkim cenę określoną w umowie. Jednakże – stosownie do ust. 3 omawianego artykułu – w sytuacji, gdy cena określona w umowie bez racjonalnego wytłumaczenia rażąco odbiega od obiektywnie ocenianej wartości rzeczy, organ podatkowy może ustalić przychód w wysokości wartości rynkowej.

Czytaj

Ewidencja środków trwałych – kontynuacja

Podatnik powinien prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pozwalającą na określenie ich wartości początkowej oraz wysokości odpisów amortyzacyjnych. W jednym z postanowień NSA odniósł się do sytuacji, gdy: „spółka nie prowadziła ewidencji środków trwałych ani ewidencji wyposażenia. Zakwestionowane przedmioty nie stanowiły zatem majątku trwałego Spółki ani też nie były użytkowane przez nią na podstawie umowy użyczenia. Wydatki związane z ich naprawą nie mogą zatem być uznane za koszty uzyskania przychodów” – wyrok NSA z 5.3.1997 r. (SA/Sz 192/96, LEX 29754).

Czytaj

Przychody z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań cz. II

Należy podkreślić, że po stronie podatnika wystąpi przysporzenie majątkowe wyłącznie w przypadku zwolnienia z długu pod tytułem darmym, gdyż w przypadku potrącenia dojdzie do częściowej lub całkowitej kompensaty wierzytelności jednej strony z wierzytelnością drugiej strony, zatem u żadnej ze stron nie wystąpi przychód podatkowy. Przychód powstałby tylko wówczas, gdyby doszło jedynie do częściowej kompensaty wierzytelności, a wierzyciel zwolniłby dłużnika z pozostałej (tj. niepodle- gającej kompensacie) części długu. Podobnie w przypadku odnowienia, dotychczasowe zobowiązanie ulega wprawdzie umorzeniu i przekształceniu w nowe zobowiązanie, ale generalnie dotychczasowy dłużnik nie uzyskuje przychodu do opodatkowania.

Czytaj

Łączenie lub podział spółek – kontynuacja

Intencją ustawodawcy w art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU jest opodatkowanie spółki przejmującej, będącej jednocześnie udziałowcem/akcjonariuszem spółki przejmowanej lub dzielonej, w przypadku gdy wartość otrzymanego i przypadającego na spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej lub dzielonej jest wyższa od kosztów nabycia przez nią udziałów/akcji w spółce przejmowanej. Oznacza to bowiem uzyskanie dochodu przez spółkę przejmującą, który w odróżnieniu od innych udziałowców/akcjona- riuszy spółki przejmowanej lub dzielonej nie podlegałby opodatkowaniu. Spółka przejmująca nie może bowiem objąć swoich własnych udziałów/akcji), które następnie mogłyby zostać sprzedane czy też umorzone, przynosząc ewentualny dochód, tak jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku pozostałych udziałowców/akcjonariuszy spółki przejmowanej otrzymujących następnie udziały/akcje spółki przejmującej.

Czytaj