Łączenie lub podział spółek – kontynuacja

Intencją ustawodawcy w art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU jest opodatkowanie spółki przejmującej, będącej jednocześnie udziałowcem/akcjonariuszem spółki przejmowanej lub dzielonej, w przypadku gdy wartość otrzymanego i przypadającego na spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej lub dzielonej jest wyższa od kosztów nabycia przez nią udziałów/akcji w spółce przejmowanej. Oznacza to bowiem uzyskanie dochodu przez spółkę przejmującą, który w odróżnieniu od innych udziałowców/akcjona- riuszy spółki przejmowanej lub dzielonej nie podlegałby opodatkowaniu. Spółka przejmująca nie może bowiem objąć swoich własnych udziałów/akcji), które następnie mogłyby zostać sprzedane czy też umorzone, przynosząc ewentualny dochód, tak jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku pozostałych udziałowców/akcjonariuszy spółki przejmowanej otrzymujących następnie udziały/akcje spółki przejmującej.

Ustawodawca wprowadza w art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU pewien wymóg dla istnienia przedmiotowego obowiązku podatkowego, stanowiąc, iż ewentualny dochód po stronie spółki przejmującej może powstać wyłącznie wówczas, gdy udział posiadanych przez spółkę przejmującą głosów w ogólnej liczbie głosów spółki przejmowanej lub dzielonej jest niższy niż 25%.

Jeżeli natomiast spółka przejmująca posiada co najmniej 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki przejmowanej lub dzielonej, to nadwyżka wartości otrzymanego i przypadającego na spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami objęcia (nabycia) udziałów/akcji w spółce przejmowanej lub dzielonej nie stanowi dochodu dla spółki przejmującej i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>