Przychody z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań cz. II

Należy podkreślić, że po stronie podatnika wystąpi przysporzenie majątkowe wyłącznie w przypadku zwolnienia z długu pod tytułem darmym, gdyż w przypadku potrącenia dojdzie do częściowej lub całkowitej kompensaty wierzytelności jednej strony z wierzytelnością drugiej strony, zatem u żadnej ze stron nie wystąpi przychód podatkowy. Przychód powstałby tylko wówczas, gdyby doszło jedynie do częściowej kompensaty wierzytelności, a wierzyciel zwolniłby dłużnika z pozostałej (tj. niepodle- gającej kompensacie) części długu. Podobnie w przypadku odnowienia, dotychczasowe zobowiązanie ulega wprawdzie umorzeniu i przekształceniu w nowe zobowiązanie, ale generalnie dotychczasowy dłużnik nie uzyskuje przychodu do opodatkowania.

Przedawnione zobowiązania. Przychodem, zgodnie z art. 12 ust. 1 16 pkt 3 PDOPrU, są również przedawnione zobowiązania. Przedawnienie w prawie cywilnym dotyczy wyłącznie roszczeń o charakterze majątkowym. Kluczową cechą przedawnienia jest to, że prowadzi ono do ograniczenia lub utraty możliwości realizacji wynikającego z danego zobowiązania roszczenia. KC przewiduje 3-letni okres przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe (tj. powtarzających się cyklicznie czynności, takich jak zapłata czynszu za najem lokalu mieszkalnego) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast dla pozostałych roszczeń cywilnoprawnych generalnie okres przedawnienia wynosi 10 lat. Jednakże liczne przepisy szczególne przewidują terminy przedawnienia o innej długości. Przykładowo, roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem lat dwóch (art. 554 KC).

Bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu lub przerwaniu. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody, a po ustaniu tej przeszkody biegnie dalej. Taką przejściową przeszkodą może być działanie siły wyższej uniemożliwiającej uprawnionemu dochodzenie roszczeń przed sądem (przykładowo, z powodu bezprawnego pozbawienia wolności). Natomiast przerwanie biegu przedawnienia niesie ze sobą skutki znacznie dalej idące, albowiem powoduje, że dotychczasowy bieg przedawnienia zostaje całkowicie anulowany i po przerwaniu termin biegnie od początku na nowo. Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić w wyniku dokonania przez dłużnika oznaczonej w ustawie czynności. W szczególności taką czynność stanowi złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji (art. 123 § 1 pkt 1 KC).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>