Daily Archives 11/19/2015

Podatkowa grupa kapitałowa

W przypadku zamknięcia ksiąg przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, następnym okresem podatkowym będzie okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego nowego roku podatkowego. Przepis art. 12 ust. 1 RachU stanowi, że księgi rachunkowe otwiera się:

Czytaj

Art. 11 a art. 14 PDOPrU

Kontrola ceny może być dokonana również na podstawie art. 14 ust. 3 PDOPrU. Zgodnie z tym artykułem, organ podatkowy może określić wartość rzeczy i praw będących przedmiotem odpłatnego zbycia, jeżeli odbiega ona – bez wskazania przyczyn – od wartości rynkowej. Zastosowanie tego przepisu nie jest ograniczone do transakcji pomiędzy określonymi podmiotami, grupami podmiotów, lecz dotyczy wszystkich transakcji, w tym również transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie z art. 14 ust. 2 wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych jest określana na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miej sca odpłatnego zbycia.

Czytaj

Utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową

Podatkowa grupa kapitałowa traci swój status podatkowy albo na skutek upływu okresu obowiązywania umowy ojej utworzeniu, albo z powodu naruszenia któregoś z warunków koniecznych do utrzymania specjalnego statusu podatkowego. W związku z tym, że niektóre wymogi muszą być spełnione jedynie w okresie przed założeniem grupy, ich naruszenie już w okresie działania grupy nie spowoduje utraty przez grupę jej statusu. Przykładowo, ustawodawca przewiduje, że spółki tworzące podatkową grupę kapitałową nie mogą mieć przed utworzeniem grupy zaległości podatkowych i innych, do których stosuje się przepisy OrdPU, z zastrzeżeniem ust. 2a. Oznacza to, że funkcjonująca już grupa i wchodzące w jej skład spółki mogą mieć takie zaległości. O ile, w przypadku upływu okresu obowiązywania umowy można zapobiec utracie szczególnego statusu grupy przez zmianę istniejącej umowy lub zawarcie i zarejestrowanie nowej umowy, to naruszenie warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego powoduje nieodwołalnie utratę statusu podatnika.

Czytaj

Wymogi utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej

Niezależnie od wypełnienia przesłanek warunkujących powstanie po- 16 datkowej grupy kapitałowej i zarejestrowania umowy o jej utworzeniu przez naczelnika urzędu skarbowego, w celu utrzymania swojego statusu podatkowa grupa kapitałowa musi przestrzegać określonych w ustawie rygorów. Utrzymanie statusu podatkowej grupy kapitałowej uzależnione jest od:

Czytaj