Wymogi utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej

Niezależnie od wypełnienia przesłanek warunkujących powstanie po- 16 datkowej grupy kapitałowej i zarejestrowania umowy o jej utworzeniu przez naczelnika urzędu skarbowego, w celu utrzymania swojego statusu podatkowa grupa kapitałowa musi przestrzegać określonych w ustawie rygorów. Utrzymanie statusu podatkowej grupy kapitałowej uzależnione jest od:

– 1) spełniania warunków wymienionych w art. 1 a ust. 1 pkt 1 lit. a)-c) po zarejestrowaniu podatkowej grupy kapitałowej przez naczelnika urzędu skarbowego,

– 2) niekorzystania ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,

– 3) niepozostawania w związkach powodujących transfer dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 PDOPrU,

– 4) osiągnięcia przez grupę za każdy rok podatkowy udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.

Po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej nie mogą zajść nastę- 17 pujące zmiany:

– a) uczestnikiem grupy kapitałowej nie może zostać spółka osobowa, np. w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową,

– b) spółka uczestnicząca w podatkowej grupie kapitałowej nie może przenieść siedziby za granicę,

– c) przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową nie może obniżyć się poniżej 1 000 000 zł,

– d) spółka dominująca nie może zmniejszyć swojego bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym spółek zależnych poniżej 95%,

– e) spółki zależne nie mogą nabyć lub objąć udziałów (akcji) w kapitale zakładowym innych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową. Wystąpienie zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa nie spowoduje utraty szczególnego statusu podatkowego podatkowej grupy kapitałowej. Na podstawie art. la ust. 14 PDOPrU każda ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałowąjest odpowiedzialna za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego, należnego od grupy za okres obowiązywania umowy o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej.

Po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej żadna ze spółek tworzących grupę nie może korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw niż PDOPrU. Nie powoduje utraty statusu po- datkowej grupy kapitałowej okoliczność, że spółki korzystają ze zwolnienia na podstawie omawianej ustawy lub przepisów wykonawczych do tej ustawy. Utrzymanie statusu podatkowej grupy kapitałowej jest uzależnione od tego, żeby wszystkie spółki tworzące podatkową grupę kapitałową nie pozostawały w związkach powodujących transfer dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>