Sporządzanie dokumentacji poatkowej

Artykuł 9a został wprowadzony do PDOPrU ustawąz 9.6.2000 r. o zmia- 1 nie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700). Nakłada on na podatnika, od 1.1.2001 r., obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej określonej kategorii transakcji. Dokumentacja ta ma służyć przede wszystkim organom podatkowym do ustalenia, czy działania podmiotów powiązanych mają wpływ na wysokość ceny sprzedaży towarów, wynagrodzenia za świadczone usługi oraz z tytułu świadczeń niematerialnych. Przepis ten ma również umożliwić stwierdzenie, czy działania podmiotów powiązanych nie mają wpływu na zaniżanie dochodów budżetu państwa w przypadku, gdy transakcje dokonywane są bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę w tzw. raju podatkowym.

Przepisy art. 9a nie definiują pojęcia podmiot powiązany, ale odsyłają w tym zakresie do art. 11 ust. 1 i 4 PDOPrU. W art. 11 ust. 1 określa się, kiedy mamy do czynienia z podmiotem powiązanym w obrocie międzynarodowym, zaś w art. 11 ust. 4 precyzuje się podmioty powiązane w obrocie krajowym.

Jednocześnie z wprowadzeniem obowiązku sporządzania dokumentacji nowe przepisy przewidują możliwość nałożenia na podatnika swoistej kary za nieprzedstawienie dokumentacji. Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej dokonają oszacowania dochodów podatnika na podstawie art. 11, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej w art. 9a dokumentacji, różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się na podstawie art. 19 ust. 4 PDOPrU stawką 50%.

Z uzasadnienia do projektu, na podstawie którego uchwalono później ustawę z 9.6.2000 r., obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej miał dotyczyć jedynie większych transakcji, biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotu transakcji oraz wielkość podatnika.

Od obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, określonej w komentowanym artykule, należy odróżnić obowiązek sporządzania i przekazywania informacji:

– a) na pisemne żądanie organu podatkowego o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę,

– b) bez wezwania przez organ podatkowy – o umowach zawartych z niere- zydentami, a także (w pewnych wypadkach) o wynagrodzeniach za świadczone na rzecz podatnika usługi (wykonywaną pracę), wypłacanych przez nierezydenta osobom fizycznym również będącym nierezy- dentami, świadczącym te usługi (wykonującym pracę). Powyższy obowiązek wynika z art. 82 i 82a OrdPU oraz § 24 OrdPR.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>