Rozliczanie strat powstałych w podatkowej grupie kapitałowej cz. II

W przypadku poniesienia straty przez podatkową grupę kapitałową, czego następstwem jest jej rozwiązanie, strata ta nie podlega kompensacie z dochodem osiągniętym przez poszczególne spółki tworzące podatkową grupę kapitałową w okresie po utracie statusu podatnika przez tę grupę. Ponowne przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek ze spółek wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła status podatnika, nie jest możliwe przed upływem roku podatkowego spółki następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła status podatnika. Należy uznać, iż w przypadku ponownego zawiązania podatkowej grupy kapitałowej przez te same spółki, które już uprzednio tworzyły podatkową gmpę kapitałową rozwiązaną ze względu na fakt poniesienia straty, strata ta nie może być odliczana od dochodu osiągniętego przez nowo utworzoną podatkową grupę kapitałową. Wynika to z dwóch przesłanek. Po pierwsze, jednym z założeń funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jest osiąganie przez tę grupę w każdym roku jej funkcjonowania dodatniego wyniku finansowego. Wykazanie straty wiąże się z zastosowaniem sankcji w postaci utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Po drugie, możliwość pokrywania strat z dochodu następnych lat podatkowych przewiduje art. 7 PDOPrU, który dotyczy ustalania dochodu lub strat podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe. Powyższe kwestie w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych reguluje art. 7a PDOPrU, który nie zawiera zapisu dotyczącego możliwości jakiegokolwiek kompensowania strat poniesionych przez podatkowe grupy kapitałowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>