Przychody z działalności rolniczej

Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych uzyskuj e przy chody z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 PDOPrU oraz z innych źródeł, to łączną sumę dochodu, uzyskanego w danym okresie, pomniejsza się o dochód pochodzący z rolnictwa. Wyjątkiem są działy specjalne produkcji rolnej, z których przychody opodatkowane są na zasadach ogólnych. Podobnie postępuje się przy określaniu wysokości przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Gdy spółka lub spółdzielnia prowadzi różne rodzaje działalności, w tym działalność rolniczą, dochód dzielony między podatników z tytułu udziału w zyskach tego podmiotu zmniejsza się, dla celów podatkowych, o dochód pochodzący z rolnictwa, nieobjętego regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli wykazanie, np. na podstawie ewidencji rachunkowej, części dochodu pochodzącej z działalności rolniczej nie jest możliwe, dochód (dochód z udziału w zyskach osób prawnych) ustala się w takim stosunku, jaki stanowią przychody z działalności pozarolniczej (z uwzględnieniem działów specjalnych produkcji rolnej) w ogólnej kwocie przychodów osoby prawnej.

W przypadku wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz członków spółdzielni, niezależnie od zakresu działalności spółki czy spółdzielni, przychodem z tytułu udziału w osiąganych przez nie zyskach są zawsze te same, określone w ust. 1 komentowanego artykułu, kategorie dochodu (np. dywidendy, wypłaty z nadwyżki bilansowej, kwoty otrzymane w związku z likwidacją spółki). Podstawa opodatkowania wspólników i akcjonariuszy spółek oraz członków spółdzielni zredukowana jest jedynie do tej części osiąganego przez nich dochodu, która odpowiada udziałowi przychodów osiąganych przez spółkę lub spółdzielnię z działalności pozarolniczej w jej przychodach ogółem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>