Szacowanie dochodu u podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym

Dochód podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi po- 11 datkowemu, którzy nie prowadzą stosownej ewidencji lub gdy określenie ich dochodu na jej podstawie nie jest możliwe, ustala się przy zastosowaniu wskaźników określonych w niniejszym przepisie. Dochód szacuje się przy zastosowaniu wskaźnika dochodu w stosunku do przychodu w wysokości:

– 5% – z działalności w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego,

– 10% – z działalności budowlanej lub montażowej albo w zakresie usług transportowych,

– 60% – z działalności w zakresie pośrednictwa, jeżeli wynagrodzenie jest określone w formie prowizji,

– 80% – z działalności w zakresie usług adwokackich lub rzeczoznawstwa,

– 20% – z pozostałych źródeł przychodów.

Wskaźniki te nie mająjednak zastosowania, jeżeli umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu stanowi inaczej. Postanowienia przewidujące możliwość oszacowania dochodu w odniesieniu do podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym są więc postanowieniami warunkowymi (znajdują zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy umowa o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, zawarta przez Polskę z krajem, na terytorium którego podatnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie stanowi inaczej). Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 81 ust. 2 Konstytucji RP, postanowienia ratyfikowanej umowy międzynarodowej mają w tym względzie pierwszeństwo przed przepisami ustawowymi. Szerzej na temat podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym w komentarzu do art. 3 PDOPrU.

Zgodnie z ust. 2b komentowanego artykułu 5% wskaźnik szacowania dochodu ma zastosowanie w sytuacji, gdy podatnicy, określeni w art. 3 ust. 2 PDOPrU (podatnicy o ograniczonym obowiązku podatkowym), dokonują odpłatnego zbycia towarów polskim odbiorcom, bez względu na miejsce zawarcia umowy. Ustęp 2b w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 r. uzależniał możliwość stosowania powyższego wskaźnika od posiadania przez ww. podatników przedstawicielstwa na terytorium Polski, działającego na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwego ministra. Zmiana ust. 2b dokonana z dniem 1.1.2004 r. wychodzi naprzeciw regulacjom zawartym w PrGosp, zgodnie z którymi tworzenie przedstawicielstw (oraz oddziałów) nie jest już uwarunkowane od uzyskania zezwolenia od właściwego ministra. Co więcej, zmiana ta daje koniec wątpliwościom co do możliwości stosowania 5% wskaźnika w odniesieniu do działalności, powstałych na mocy PrGosp, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce. Reasumując, zmiana brzmienia art. 9 ust. 2b jest wyrazem dostosowania tego przepisu do (mających miejsce w 2000 r.) zmian przepisów o tworzeniu i działaniu na terytorium Polski przedstawicielstw i oddziałów zagranicznych przedsiębiorców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>