Kwoty zasilające kapitał zapasowy w spółce

W tym miejscu warto wspomnieć o sytuacji, kiedy na skutek niedoszacowania aportu dochodzi do pokrycia udziałów/akcj i wkładami niepieniężnymi (aportami) o wartości rynkowej wyższej niż wartość objętych w zamian udziałów/akcji. W takim przypadku nie mamy do czynienia z agio, jednak korzyść, jaką z tego tytułu otrzymuje spółka, również nie podlega opodatkowaniu (pismo MF z 27.10.1998 r., PB4/BA-802-5143/426/98, Dor.Podat. 1998/11/33).

Kontrowersyjną kwestią jest, czy kwoty zasilające kapitał zapasowy, których źródłem nie jest dochód spółki, następnie przekazane na kapitał zakładowy stanowią dochód udziałowców/akcjonariuszy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Do końca 1996 r. opodatkowaniu podlegało podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego) z innych kapitałów spółki akcyjnej wyłącznie wtedy, gdy pierwotnym źródłem zasilenia był zysk spółki. Skoro agio (ewentualnie dopłaty) nie stanowiło dochodu spółki, to jego przekazanie na kapitał zakładowy (akcyjny) nie było traktowane jako dochód udziałowca/akcjonariusza z udziału w zyskach osób prawnych i nie podlegało opodatkowaniu. Podobne stanowisko prezentowało MF (pismo z 6.9.1996 r., PO 4/AK-722-699/96, Biul.Skarb. 1997/1/23). Wynikało to z ówczesnego brzmienia art. 10 ust. 1 PDOPrU, który stanowił, iż „dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału oraz dochód przeznaczony na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach – na powiększenie funduszu udziałowego”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>