Pojęcie funduszy celowych

Zgodnie z art. 22 ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) funduszem celowym jest fundusz ustawo- wo powołany przed dniem wejścia wżycie tej ustawy, tj. przed 1.1.1999 r., którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu:

– państwa – jest państwowym funduszem celowym,

– gminy, powiatu lub województwa – jest gminnym, powiatowym lub wojewódzkim funduszem celowym.

Wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości środków z okresów poprzednich. Fundusze celowe mogą zaciągać kredyty i pożyczki, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi.

Do końca 2002 r. zwolnienie z podatku dotyczyło funduszy celowych „utworzonych na podstawie odrębnych ustaw”. Nowelizacja PDOPrU doprecyzowała określone w art. 6 zwolnienie podmiotowe. Od 1.1.2003 r. zwolnienie od podatku obejmuje fundusze celowe, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Obecnie funkcjonują następujące fundusze celowe, podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 6 ust. 1 pkt 4 PDOPrU:

– 1) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– 2) Fundusz Kościelny,

– 3) Fundusz Leśny,

– 4) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,

– 5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– 6) Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich,

– 7) Fundusz Pracy,

– 8) Fundusz Promocji Twórczości,

– 9) Fundusz Prywatyzacji,

– 10) Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– 11) Fundusz Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych,

– 12) Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników,

– 13) Fundusz Termomodemizacji,

– 14) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,

– 15) Fundusz Rezerwy Demograficznej,

– 16) Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,

– 17) Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych,

– 18) Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa,

– 19) Państwowy Fundusz Kombatantów,

– 20) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

– 21) Fundusz alimentacyjny,

– 22) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

– 23) Krajowy Fundusz Autostradowy.

W wyroku z 9.10.1997 r. (SA/Rz 681/96, LEX 30625) NSA orzekł, iż: „nie można traktować odsetek od dopłat [w spółce kapitałowej] jako funduszu bo, same dopłaty nie tworzą funduszu, lecz są środkami obrotowymi spółki i nawet jeśli zgromadzone dopłaty zostały przez spółkę określone jako fundusz dopłat, to nie oznacza to, że taki fundusz jest ustawowym funduszem celowym”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>