Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

Zakłady budżetowe są to takie jednostki organizacyjne sektora finansów 8 publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności zasadniczo z przychodów własnych (art. 19 ustawy o finansach publicznych). Gospodarstwem pomocniczym jest wyodrębniona zjednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności zasadniczo z uzyskiwanych przychodów własnych (art. 20 ustawy o finansach publicznych).

Zakład budżetowy jest podatnikiem podatku dochodowego i jest zobowiązany płacić podatek dochodowy od wszelkich dochodów podlegających opodatkowaniu (/. Ożóg, Zakład budżetowy a podatek dochodowy, PP 1993/2).

Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych z wyjątkiem jednostek wymienionych w art. 6 ust. 2 PDOPrU. Należą do nich: gospodarstwa pomocnicze tworzone przy szkołach, przedszkolach, zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół, ochotniczych hufcach pracy, jednostkach: wojskowych, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, organizacyjnych Służby Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zakładach dla nieletnich, internatach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej i parkach narodowych. Warunkiem uzyskania powyższego zwolnienia jest przekazanie środków z tego zwolnienia na:

– 1) zwiększenie środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego,

– 2) finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.

Część nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze otrzymywanych przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych nie jest dla nich przychodem (patrz art. 12 ust. 1 pkt 2 PDOPrU). Zwolnienia przedmiotowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych reguluje art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. lc PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>