Jednostka organizacyjna i wspólnota mieszkaniowa

Przepisy prawa polskiego nie definiująjednostki organizacyjnej, aczkolwiek pojęcie to jest używane w licznych aktach prawnych. I tak art. 33 KC stanowi, że jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, jest osobą prawną. O jednostce organizacyjnej można powiedzieć przede wszystkim, że jej cechą charakterystyczną jest posiadanie pewnej, choćby minimalnej struktury organizacyjnej. O tym, czy dana jednostka organizacyjna posiada odrębny majątek, zdolność prawną i procesową oraz czy odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania, decy- dująprzepisy prawne. Wszystkie powyższe uprawnienia przyznane zostały osobom prawnym. W doktrynie prawa cywilnego jednostki organizacyjne, które podlegają rejestracji i majązdolność sądową, określa sięjako ułomne osoby prawne.

Najbardziej powszechne jednostki organizacyjne to spółki osobowe, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Stosownie do art. 6 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ogół właścicieli lokali, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzą wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwaną. Wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do 31.12.2003 r. dochody wspólnot mieszkaniowych były wolne od podatku w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty. Z dniem 1.1.2004 r. został uchylony statuujący to zwolnienie przepis art. 17 ust. 1 pkt 4m PDOPrU i od tego dnia dochody wspólnot mieszkaniowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 18 ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ma mocy art. 6 ust. 1 pkt 3 PDOPrU jednostki budżetowe są zwolnione z podatku dochodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>