Rozporządzenie w sprawie szacowania dochodów

W celu wykonania delegacj i ustawowej zawartej w art. 11 ust. 9 PDOPrU Minister Finansów wydał SzacDochR. Rozporządzenie to ma zastosowanie również do określania dochodów osób fizycznych dokonywanego w trybie art. 25 PDOFizU.

Celem stosowania przepisów rozporządzenia jest określenie oraz opodatkowanie dochodów, które mogą być racjonalnie uznane za uzyskane na terytorium polskim przez podmioty krajowe i zagraniczne. Tylko w przypadku podmiotów krajowych chodzi o określenie dochodów uzyskanych za granicą, jeżeli tylko racjonalnie mogą być przypisane tym podmiotom.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

Rozporządzenie definiuje używane w nim pojęcia w następujący sposób. Przez podmiot rozumie się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podmiotem jest zarówno osoba z miejscem zamieszkania lub siedzibą w Polsce jak i za granicą. Jak pamiętamy, rozporządzenie skierowane jest, w części, również do podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym.

Definicja podmiotów powiązanych odnosi się do podmiotów między którymi istnieją związki, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4-6 PDOPrU oraz art. 25 ust. 1 i 4-6 PDOFizU. Definicje podmiotów powiązanych sformułowano podobnie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy stosowaniu rozporządzenia do podatników podatku dochodowego od osób prawnych należy więc mieć na uwadze zakres podmiotowy art. 11 PDOPrU, zaś w przypadku stosowania rozporządzenia do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych należy mieć na uwadze zakres podmiotowy art. 25 PDOFizU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>