Spis z natury niektórych towarów

Przepis ust. 3 zawiera delegację dla MinFin, zezwalającą mu na wprowa- 10 dzenie obowiązku dokonywania spisu z natury niektórych towarów w przypadku zmiany ich ceny. W wykonaniu tej delegacji MinFin wydał rozporządzenie z 18.9.1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 116, poz. 747). Rozporządzenie to nie zawiera jednak żadnych regulacji dotyczących kwestii sporządzania spisu z natury, niemniej jednak uchyliło poprzednio obowiązujące rozp. MinFin z 3.4.1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 32, poz. 139 i Nr 78, poz. 396).

Uchylone rozporządzenie z 3.4.1992 r. przewidywało dokonywanie, przez podatników prowadzących działalność handlową, obowiązkowego spisu z natury w razie zmiany cen towarów wymienionych w § 3 rozporządzenia. Obowiązek spisu z natury dotyczył następujących towarów:

– wyrobów spirytusowych,

– tytoniu i wyrobów tytoniowych,

– paliwa silnikowego benzynowego i olei napędowych do silników szybkoobrotowych,

– środków farmaceutycznych.

Rozporządzenie miało zastosowanie do opodatkowania dochodów osiąganych w okresie od 1.1.1992 r. do 15.10.1997 r. Należy pamiętać, że przepisy wydane na mocy delegacji zawartej w niniejszym artykule są niezależne od przepisów regulujących zasady sporządzania spisów z natury określonych w art. 26 RachU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>