Koszty reprezentacji i reklamy niepublicznej

W ramach działalno- 7 ści spółki osobowej ponoszone są również koszty reprezentacji i reklamy niepublicznej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU, kosztem uzyskania przychodów są wydatki na powyższe czynności w części nieprzekra- czającej 0,25% przychodów. Przyjęta w art. 5 ust. 2 zasada, że każdy wspólnik rozlicza koszty proporcjonalnie do posiadanego udziału, dotyczy również wydatków na reprezentację i reklamę niepubliczną. Limit wydatków stanowi 0,25% przychodu przypadającego wspólnikowi z tytułu jego udziału w spółce. Do przychodu tego nie wlicza się przychodu, jaki wspólnik osiągnął z innych źródeł. Ustalenie wydatków na reklamę niepubliczną lub reprezentację, stanowiących koszty uzyskania przychodów, uzależnione jest od ustalenia kwoty przychodu spółki oraz całkowitych kosztów reklamy niepublicznej i reprezentacji. W następnej kolejności należy obliczyć przychód wspólnika (proporcjonalnie do jego udziału w przychodzie) oraz koszty reprezentacji i reklamy niepublicznej przypadające na wspólnika (biorąc pod uwagę jego udział w kosztach). W ostatniej fazie oblicza się kwotę 0,25% przychodu wspólnika. Zgodnie z art. 15 ust. 1 PDOPrU, koszt uzyskania przychodu stanowią wydatki poniesione w celu uzyskania przy- chodu. Taki warunek uznania za koszty uzyskania przychodu powinny spełniać również wydatki na reklamę i reprezentację niepubliczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>