Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna została utworzona na mocy ustawy z 25.6.1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 689 ze zm.). Jest ona państwowąosobąprawną, a do jej zadań należy między innymi promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych i inne. Przychodami Polskiej Organizacji Turystycznej są: dotacje budżetowe, bezzwrotna pomoc zagraniczna, dochody z działalności gospodarczej, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego, przychody ze sprzedaży rzeczowych składników mienia, przychody z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych składników mienia, wpłaty organizacji zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, wpłaty przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, darowizny i zapisy oraz inne przychody.

Od 1.1.2004 r. na mocy art. 1 pkt 2 PDOFizZmU Polska Organizacja Turystyczna została skreślona z listy zwolnień podmiotowych. Likwidacja zwolnienia spowodowana jest obniżeniem stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 27% na 19%. Ustawodawca poprzez likwidację niektórych zwolnień chciał zrekompensować ubytek wpływów budżetowych, które powstaną w wyniku zmniejszenia stawki podatku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>