Otrzymany kapitał własny w spółkach prawa handlowego

Agio. Przychodem podatkowym nie jest nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów (akcji) otrzymana przy ich wydaniu i przekazana na kapitał zapasowy. KSH wprowadził możliwość obejmowania udziałów w spółkach z o.o. po cenie wyższej niż nominalna. Nadwyżka tajest przekazywana na kapitał zapasowy. Analogiczna możliwość istnieje w spółkach akcyjnych i była przewidziana także w KH. Od 2003 r. ujednolicona została sytuacja podatkowa obu typów spółek kapitałowych, poprzez wyłączenie tych nadwyżek, przekazanych na kapitał zapasowy, z przychodów. Z przychodów wyłączone są nadwyżki będące następstwem zarówno wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych. W brzmieniu obowiązującym od 2003 r. przepis wyraźnie mówi o nadwyżce kwot i wartości ponad wartość nominalną, a nie tylko o nadwyżce kwot, jak to było wcześniej.

Otrzymany kapitał własny w spółkach prawa handlowego. Zgod- 41 nie z art. 12 ust. 4 pkt 4 PDOPrU, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego. Przepisy KSH stanowią, że wniesienie całego kapitału zakładowego spółki z o.o. jest niezbędną przesłanką jej utworzenia. Przez kapitał zakładowy rozumie się „sumę czystego majątku, którą spółka (…) zobowiązuje się utrzymać w całości i nie rozdzielać między wspólników”.

W przeciwieństwie do KH, KSH nie posługuje się nazwą kapitał akcyjny, ale pojęciem kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Zgodnie z art. 302 KSH, kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Na kapitał ten składa się suma wartości nominalnej wydanych akcji. W granicach określonych przez art. 309 KSH, możliwe jest niepokrycie w całości kapitału zakładowego spółki akcyjnej przed jej zarejestrowaniem.

Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi oraz w jeden i drugi sposób łącznie. Niezali- czenie do przychodów wkładów na początkowy kapitał zakładowy lub na jego powiększenie dotyczy zarówno wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>